รายชื่อโรงเรียนที่ลงทะเบียนขอขยายสื่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ Point to Point
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

(Google Chrome,Internet Explorer กรุณากดปุ่ม Ctrl และ F5 เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บให้เป็นปัจจุบัน)

id รหัสโรงเรียน ชื่อ - สกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ มือถือ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1
33030150
นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย บ้านโนนดั่ง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 045697459 -
11. พิมาย
2
33030124
นายคมธัช อินวันนา บ้านสะเดาน้อย ไพรบึง ศรีสะเกษ 045673479 -
17. สำโรงพลัน
3
33030123
นายสมเดช ใจหวัง บ้านไทร ไพรบึง ศรีสะเกษ 045660318 -
17. สำโรงพลัน
4
33030125
นายวิรัตน์ รัตนพันธ์ บ้านโป่ง ไพรบึง ศรีสะเกษ 045671419 -
17. สำโรงพลัน
5
33030063
นางสมพร โรหิตาภิรมย์ บ้านอาวอย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660340 0848309136
6. โสนห้วยใต้
6
33030062
นายสุนทร กุมรีจิตร บ้านโสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660344 0815938959
6. โสนห้วยใต้
7
33030196
นายวินัย คงสุขา โรงเรียนบ้านทำนบ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0 081116867
21. ละลมห้วยตามอญ
8
33030148
นายสิทธิพร นนท์ศิริ อนุบาลปรางค์กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 045697076 0943027214
11. พิมาย

ออกจากระบบ
พัฒนาต่อยอดโดย สายัน สุขเฉย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3