ลงทะเบียนขอขยายสื่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ Point to Point (เฉพาะโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านเสาสัญญาณและอุปกรณ์)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

เพิ่มข้อมูลหรือลงทะเบียน
รหัสโรงเรียน
ระบุเลขรหัสโรงเรียน 8 หลัก ตามโปรแกรม smis หรือ Datacenter เช่น 3303XXXX
ชื่อ - สกุล
พิมพ์ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
โรงเรียน
พิมพ์ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย)
อำเภอ  พิมพ์ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย)
จังหวัด  พิมพ์ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย)
โทรศัพท์
พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของโรงเรียน เช่น 045671259
มือถือ
พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เช่น 0817601146
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เลือกชื่อกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนสังกัด
รูปภาพ
เลือกรูปภาพของท่านขนาดไม่เกิน 100x100 pixels

หมายเหตุ 1. หากไม่มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของโรงเรียนให้ใส่เลข 0
               2. รูปภาพของท่านจะปิดไว้ไม่ให้แสดงในหน้าถัดไป แต่ขอความร่วมมืออัพโหลดไว้ เป็นรูปภาพขนาด 2 นิ้วหรือ 1 นิ้วก็ได้ ความละเอียดไม่เกิน 100x100 pixels
                   เพื่อสร้างทำเนียบเครือข่ายต่อไป


พัฒนาต่อยอดโดย สายัน สุขเฉย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3