ระบบบริหารจัดการข้อมูลประชากรวัยเรียน ทร.14 (สพป.ศก3)
เข้าสู่ระบบโรงเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียน
      เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสารสนเทศ
ในการ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของเด็ก
ในวัยเรียนซึ่งอยู่ในสังกัดโรงเรียนในเขตบริการ
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต3 เพื่อนำไปใช้ในการ
จัดทำแผนข้อมูลนักเรียนรายชั้นและอื่นฯ

Back
Next
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 จดจำรหัสผ่าน
 
Copyright ? 2013 by Itec Team ?สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  ?  E-Mail: ssk3@ssk3.go.th