การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร   (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ทั้งหมด >>
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   (17 สิงหาคม 2561, 13:41 น.)
คู่มือการประเมินและโปรแกรม logbook   (17 สิงหาคม 2561, 13:54 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1   (14 สิงหาคม 2561, 17:35 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑”   (10 สิงหาคม 2561, 13:19 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู   (7 สิงหาคม 2561, 15:46 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบงานสารบรรณของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้า...   (7 สิงหาคม 2561, 15:48 น.)
สำรวจข้าราชการครูประสงค์ที่จะอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้...   (6 สิงหาคม 2561, 19:20 น.)
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   (2 สิงหาคม 2561, 12:18 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1   (2 สิงหาคม 2561, 15:12 น.)
ทั้งหมด >>
อนุมัติการจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ...   (17 สิงหาคม 2561, 08:55 น.)
การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2561   (15 สิงหาคม 2561, 15:59 น.)
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2   (10 สิงหาคม 2561, 08:46 น.)
สำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน   (16 กรกฎาคม 2561, 13:52 น.)
อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามรโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำป...   (16 กรกฎาคม 2561, 15:01 น.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้...   (25 มิถุนายน 2561, 14:09 น.)
แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน   (15 มิถุนายน 2561, 16:52 น.)
การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผุ้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีง...   (13 มิถุนายน 2561, 13:10 น.)
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปี 2561   (28 พฤษภาคม 2561, 15:15 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561   (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1   (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา   (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน   (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ   (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑   (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
ทั้งหมด >>
ขอเชิญ ผู้บริหาร และครู ร.ร.ขนาดเล็ก (ตามรายชื่อ) เข้าประชุม NEW DLTV ผ่านถ่ายทอดสด   (19 สิงหาคม 2561, 03:05 น.)
แจ้ง ร.ร.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (27 ร.ร.) รับตราพระราชทาน   (15 สิงหาคม 2561, 14:11 น.)
รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)   (15 สิงหาคม 2561, 15:43 น.)
ประชาสัมพันธ์เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ภาคกลางและภาคตะวันออก   (15 สิงหาคม 2561, 15:45 น.)
การอบรม ปปช.สพฐ.น้อย , ปปช.สพฐ.ชุมชน และนักเรียนแกนนำค่าย "คนดีของแผ่นดิน" (โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 4)   (10 สิงหาคม 2561, 10:57 น.)
เชิญประชุมขับเคลื่อนเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา   (10 สิงหาคม 2561, 11:03 น.)
ขอเชิญร่วมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561   (31 กรกฎาคม 2561, 11:57 น.)
ประชุมวิทยากรค่ายผู้นำแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 "คุณธรรมนำชีวิตน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาตนเองสู่ความเป...   (31 กรกฎาคม 2561, 12:02 น.)
การอบรมค่ายผู้นำแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 "คุณธรรมนำชีวิตน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้น...   (31 กรกฎาคม 2561, 12:04 น.)
ทั้งหมด >>
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนสิงหาคม 2561   (8 สิงหาคม 2561, 14:17 น.)
แนวปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมหรือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ   (5 กรกฎาคม 2561, 09:07 น.)
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล มิ.ย.61 โอนเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61   (25 มิถุนายน 2561, 09:44 น.)
ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   (15 มิถุนายน 2561, 14:17 น.)
สรุปผลการจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561   (14 มิถุนายน 2561, 10:46 น.)
สรุปผลการจัดซื้อเดือนพฤษภาคม 2561   (14 มิถุนายน 2561, 10:47 น.)
เอกสารการอบรมครูทั้งระบบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ล่าสุด)   (7 มิถุนายน 2561, 11:46 น.)
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   (1 มิถุนายน 2561, 15:44 น.)
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561   (21 พฤษภาคม 2561, 10:37 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖   (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง   (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง   (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)   (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>