การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร   (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.ฐจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560"   (24 พฤศจิกายน 2560, 16:12 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาผลกระทบที่เกิดจาก(ร่าง) มาตรฐานตำแหน่งและหลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมินวิทยฐานะ   (24 พฤศจิกายน 2560, 16:16 น.)
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีง...   (22 พฤศจิกายน 2560, 10:06 น.)
การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (งบปกติ ) รายละเอียดดังแนบ   (22 พฤศจิกายน 2560, 10:07 น.)
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ...   (22 พฤศจิกายน 2560, 10:12 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ค.ศ.3) และเชี่ยวชาญ(ค.ศ.4) : เน้นพาทำ...   (21 พฤศจิกายน 2560, 16:36 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อ...   (21 พฤศจิกายน 2560, 16:38 น.)
ขอใช้อัตรากำลังจากการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู   (21 พฤศจิกายน 2560, 16:44 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ   (17 พฤศจิกายน 2560, 14:05 น.)
ทั้งหมด >>
จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)   (23 พฤศจิกายน 2560, 09:45 น.)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ปี 2560   (7 พฤศจิกายน 2560, 14:15 น.)
แจ้งให้ใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน   (2 พฤศจิกายน 2560, 13:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...   (1 พฤศจิกายน 2560, 13:10 น.)
ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกลผ่านเ...   (20 ตุลาคม 2560, 16:29 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (18 ตุลาคม 2560, 09:03 น.)
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (18 ตุลาคม 2560, 09:01 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (10 ตุลาคม 2560, 17:08 น.)
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา และค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา   (3 ตุลาคม 2560, 08:26 น.)
ทั้งหมด >>
การจำหน่ายและสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561   (24 พฤศจิกายน 2560, 13:16 น.)
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2560   (22 พฤศจิกายน 2560, 10:58 น.)
การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว   (14 พฤศจิกายน 2560, 08:45 น.)
ขอรับแผนการรับนักเรียน ปีการสึกษา 2561   (14 พฤศจิกายน 2560, 09:33 น.)
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐   (9 พฤศจิกายน 2560, 18:09 น.)
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561   (9 พฤศจิกายน 2560, 18:31 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษ...   (7 พฤศจิกายน 2560, 11:41 น.)
มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศการวัยลอยกระทง   (1 พฤศจิกายน 2560, 15:25 น.)
กำชับย้ำเตือนให้ระวังเด็กนักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด   (31 ตุลาคม 2560, 16:44 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดนิทรรศการทางการศึกษา "ถนนคนเรียน" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษ...   (22 พฤศจิกายน 2560, 15:17 น.)
การเรียงความ "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย : ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด"   (7 พฤศจิกายน 2560, 15:36 น.)
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม   (7 พฤศจิกายน 2560, 15:41 น.)
การวัดประเมินผลการอ่านการเขียน นร.ป.1-6 และ การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA นร. ม.1-3   (20 พฤศจิกายน 2560, 12:54 น.)
เลื่อนการประเมิน ร.ร.สุจริต รุ่นที่ 3   (7 พฤศจิกายน 2560, 13:31 น.)
แจ้งเลื่อน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67   (1 พฤศจิกายน 2560, 09:50 น.)
ประชาสัมพันธ์ การอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา   (31 ตุลาคม 2560, 12:29 น.)
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14   (27 ตุลาคม 2560, 11:05 น.)
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19   (27 ตุลาคม 2560, 11:08 น.)
ทั้งหมด >>
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561   (8 พฤศจิกายน 2560, 14:36 น.)
ขอแจ้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   (8 พฤศจิกายน 2560, 15:56 น.)
ราคากลาง   (8 พฤศจิกายน 2560, 16:48 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   (30 ตุลาคม 2560, 11:30 น.)
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   (24 ตุลาคม 2560, 09:24 น.)
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560   (17 ตุลาคม 2560, 08:29 น.)
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560   (12 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   (3 กันยายน 2560, 17:13 น.)
ฟอร์มสัญญายืมเงินไปราชการอบรมครูครบวงจร (สัญญายืม)   (12 สิงหาคม 2560, 17:47 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖   (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง   (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง   (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)   (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>