การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร   (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ทั้งหมด >>
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Transforming Teacher Education for the Next Generation และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟินแลนด์และเอสโ...   (24 มกราคม 2561, 09:35 น.)
ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนา   (24 มกราคม 2561, 09:39 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   (24 มกราคม 2561, 11:42 น.)
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   (24 มกราคม 2561, 14:27 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังแนบ   (23 มกราคม 2561, 13:48 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตามประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2561   (23 มกราคม 2561, 15:08 น.)
การให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว 21/60)   (18 มกราคม 2561, 10:26 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่า...   (18 มกราคม 2561, 14:02 น.)
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล”   (18 มกราคม 2561, 15:03 น.)
ทั้งหมด >>
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๑๗ โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕...   (19 มกราคม 2561, 09:47 น.)
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา   (17 มกราคม 2561, 11:26 น.)
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)   (15 มกราคม 2561, 16:11 น.)
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ DMC กรณีนักเ...   (12 มกราคม 2561, 11:27 น.)
แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ   (4 มกราคม 2561, 17:43 น.)
การตรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   (4 มกราคม 2561, 17:45 น.)
การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ   (29 ธันวาคม 2560, 13:24 น.)
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ DMC กรณีนักเ...   (28 ธันวาคม 2560, 11:01 น.)
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   (27 ธันวาคม 2560, 09:41 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือแจ้งประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ   (23 มกราคม 2561, 09:57 น.)
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561   (22 มกราคม 2561, 09:10 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงงานประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561   (18 มกราคม 2561, 09:02 น.)
ขอเชิญประชุมการรับนักเรียน ปีการสึกษา 2561 ผ่านระบบ (Video Conferrence)   (17 มกราคม 2561, 14:20 น.)
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2561   (15 มกราคม 2561, 13:09 น.)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561   (15 มกราคม 2561, 14:05 น.)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561   (15 มกราคม 2561, 14:15 น.)
โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 10   (8 มกราคม 2561, 13:39 น.)
การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่บ้านพักประสบอัคคีภัย   (5 มกราคม 2561, 10:26 น.)
ทั้งหมด >>
โครงการอบรมเด็กปฐมวัยสร้างวินัยเชิงบวก   (24 มกราคม 2561, 11:04 น.)
รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์   (23 มกราคม 2561, 13:54 น.)
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 61   (23 มกราคม 2561, 14:17 น.)
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา   (23 มกราคม 2561, 14:31 น.)
ประชุมผู้ฝึกสอนตัวแทนแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ   (19 มกราคม 2561, 15:32 น.)
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18   (19 มกราคม 2561, 16:15 น.)
เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยฯ   (19 มกราคม 2561, 16:16 น.)
ประชาสัมพันธ์เทคนิคการสอนศิลปะออนไลน์   (19 มกราคม 2561, 16:17 น.)
การประเมินเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560   (19 มกราคม 2561, 14:11 น.)
ทั้งหมด >>
โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนมกราคม 2561   (24 มกราคม 2561, 08:38 น.)
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ   (21 ธันวาคม 2560, 13:39 น.)
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)   (21 ธันวาคม 2560, 13:40 น.)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 6 รายการ   (21 ธันวาคม 2560, 13:45 น.)
ประกาศราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   (21 ธันวาคม 2560, 13:46 น.)
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีปร...   (28 พฤศจิกายน 2560, 13:40 น.)
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   (28 พฤศจิกายน 2560, 15:54 น.)
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561   (8 พฤศจิกายน 2560, 14:36 น.)
ขอแจ้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   (8 พฤศจิกายน 2560, 15:56 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖   (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง   (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง   (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)   (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>