การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร   (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ทั้งหมด >>
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้...   (25 กรกฎาคม 2560, 09:33 น.)
การทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE ...   (25 กรกฎาคม 2560, 15:06 น.)
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลการปฏิบัติงาน) การประชุม กศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2560   (24 กรกฎาคม 2560, 09:26 น.)
เรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ลำดับ...   (21 กรกฎาคม 2560, 10:51 น.)
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ลำดับที่ 34,35 และ36 แสดงความจ...   (18 กรกฎาคม 2560, 15:31 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2560   (17 กรกฎาคม 2560, 10:55 น.)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกปฐมวัย ลำดับที่ 13 โ...   (17 กรกฎาคม 2560, 10:57 น.)
ด่วนที่สุด การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา   (14 กรกฎาคม 2560, 09:24 น.)
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่น ที่ 1"   (14 กรกฎาคม 2560, 15:55 น.)
ทั้งหมด >>
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประจำปีการศึกษา 2560   (9 มิถุนายน 2560, 11:06 น.)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560   (11 พฤษภาคม 2560, 14:32 น.)
การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สั...   (11 พฤษภาคม 2560, 14:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (1 พฤษภาคม 2560, 10:56 น.)
ด่วน...ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนสังกัดอื่น   (27 เมษายน 2560, 09:41 น.)
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้น...   (26 เมษายน 2560, 11:31 น.)
การกรอกแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21   (5 เมษายน 2560, 16:07 น.)
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐   (30 มีนาคม 2560, 16:42 น.)
แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทค...   (29 มีนาคม 2560, 14:25 น.)
ทั้งหมด >>
การประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1   (24 กรกฎาคม 2560, 14:41 น.)
การรายงานผลตามแบบรายงานผลตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ   (18 กรกฎาคม 2560, 10:25 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการ HORES Young Writer 2517 ในหัวข้อ สนุกคิด สนุกเขียน ...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทานฯ   (18 กรกฎาคม 2560, 11:18 น.)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน   (18 กรกฎาคม 2560, 11:27 น.)
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561   (18 กรกฎาคม 2560, 11:53 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำป...   (17 กรกฎาคม 2560, 16:50 น.)
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560   (7 กรกฎาคม 2560, 09:45 น.)
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมประกวด เพื่อคัดเลือกเยาวสตรีไท...   (5 กรกฎาคม 2560, 09:48 น.)
การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต   (5 กรกฎาคม 2560, 11:32 น.)
ทั้งหมด >>
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   (25 กรกฎาคม 2560, 12:13 น.)
การอบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครู ร.ร.ในโครงการ   (25 กรกฎาคม 2560, 15:47 น.)
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ร.ร.สุจริต"   (20 กรกฎาคม 2560, 09:15 น.)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560   (20 กรกฎาคม 2560, 09:47 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหาร ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ PLC   (18 กรกฎาคม 2560, 16:10 น.)
ขอเชิญวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหาร ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ PLC   (18 กรกฎาคม 2560, 16:13 น.)
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ"   (17 กรกฎาคม 2560, 16:22 น.)
แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   (17 กรกฎาคม 2560, 16:36 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการนำเทคนิคการคิดเลขเร็ว (เวทคณิต)   (14 กรกฎาคม 2560, 13:49 น.)
ทั้งหมด >>
เอกสารยืมเงินราชการและเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร   (24 กรกฎาคม 2560, 14:15 น.)
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560   (17 กรกฎาคม 2560, 11:10 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด เดือน กรกฎาคม 2560   (13 กรกฎาคม 2560, 09:02 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประ...   (28 มิถุนายน 2560, 16:20 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด   (23 มิถุนายน 2560, 10:09 น.)
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560   (20 มิถุนายน 2560, 10:40 น.)
การโอนสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ   (24 พฤษภาคม 2560, 17:27 น.)
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2560   (19 พฤษภาคม 2560, 10:02 น.)
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2560   (19 พฤษภาคม 2560, 10:04 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖   (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง   (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง   (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)   (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>