การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร   (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ทั้งหมด >>
โครงการฝึกอบรมครูช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในอาเชียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓   (16 กันยายน 2560, 15:20 น.)
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (15 กันยายน 2560, 15:40 น.)
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   (14 กันยายน 2560, 15:18 น.)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   (12 กันยายน 2560, 13:42 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน...   (12 กันยายน 2560, 15:49 น.)
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....   (12 กันยายน 2560, 15:51 น.)
การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 62 พ....   (12 กันยายน 2560, 15:54 น.)
สำรวจวันลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   (11 กันยายน 2560, 15:45 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ...   (11 กันยายน 2560, 15:40 น.)
ทั้งหมด >>
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประจำปีการศึกษา 2560   (9 มิถุนายน 2560, 11:06 น.)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560   (11 พฤษภาคม 2560, 14:32 น.)
การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สั...   (11 พฤษภาคม 2560, 14:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (1 พฤษภาคม 2560, 10:56 น.)
ด่วน...ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนสังกัดอื่น   (27 เมษายน 2560, 09:41 น.)
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้น...   (26 เมษายน 2560, 11:31 น.)
การกรอกแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21   (5 เมษายน 2560, 16:07 น.)
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐   (30 มีนาคม 2560, 16:42 น.)
แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทค...   (29 มีนาคม 2560, 14:25 น.)
ทั้งหมด >>
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา   (1 กันยายน 2560, 16:45 น.)
การแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก ชาย - หญิง ชิงชนะเลิ ศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐   (31 สิงหาคม 2560, 13:41 น.)
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560   (31 สิงหาคม 2560, 14:32 น.)
การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot)เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ   (24 สิงหาคม 2560, 08:44 น.)
การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย   (23 สิงหาคม 2560, 09:40 น.)
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่   (23 สิงหาคม 2560, 09:44 น.)
โครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล 5"   (17 สิงหาคม 2560, 11:09 น.)
การประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1   (24 กรกฎาคม 2560, 14:41 น.)
การรายงานผลตามแบบรายงานผลตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ   (18 กรกฎาคม 2560, 10:25 น.)
ทั้งหมด >>
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษา   (20 กันยายน 2560, 17:47 น.)
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ปี 2559 และรับเกียรติบัตร   (20 กันยายน 2560, 17:51 น.)
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน โดยใช้ PLC   (20 กันยายน 2560, 17:54 น.)
ประกาศผลการคัดเลือก ร.ร.ต้นแบบปลอดขยะยอดเยี่ยมระดับเขต ประจำปี 2560   (18 กันยายน 2560, 11:14 น.)
เชิญประชุมเตรียมการอบรมการอ่านการเขียนฯ   (15 กันยายน 2560, 16:54 น.)
ประชุมอบรมการวัดผลประเมินผลการอ่านการเขียน   (15 กันยายน 2560, 16:58 น.)
การประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 2   (11 กันยายน 2560, 10:58 น.)
เชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทย   (11 กันยายน 2560, 11:23 น.)
การประกวดคัดเลือก ร.ร.ต้นแบบปลอดขยะยอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่   (11 กันยายน 2560, 21:06 น.)
ทั้งหมด >>
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   (3 กันยายน 2560, 17:13 น.)
ฟอร์มสัญญายืมเงินไปราชการอบรมครูครบวงจร (สัญญายืม)   (12 สิงหาคม 2560, 17:47 น.)
ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมและส่งเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการโครงการอบรมครูเต็มรูปแบบ   (9 สิงหาคม 2560, 10:05 น.)
เอกสารส่งใช้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ล่าสุด)   (12 สิงหาคม 2560, 17:48 น.)
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560   (17 กรกฎาคม 2560, 11:10 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด เดือน กรกฎาคม 2560   (13 กรกฎาคม 2560, 09:02 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประ...   (28 มิถุนายน 2560, 16:20 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด   (23 มิถุนายน 2560, 10:09 น.)
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560   (20 มิถุนายน 2560, 10:40 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖   (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง   (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง   (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)   (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>