การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร   (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ทั้งหมด >>
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี ๒๕๖๑   (19 มิถุนายน 2561, 16:53 น.)
ขอสำรวจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   (18 มิถุนายน 2561, 15:11 น.)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้นข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาครู   (14 มิถุนายน 2561, 11:13 น.)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรสถานที่การจัดหลักสูตร   (14 มิถุนายน 2561, 11:46 น.)
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั...   (14 มิถุนายน 2561, 11:48 น.)
ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาปฏิทินการปฏิบัติงานโครง...   (11 มิถุนายน 2561, 20:16 น.)
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...   (11 มิถุนายน 2561, 20:18 น.)
การยื่นคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดลูกจ้างประจำของส่วราชการเกินกำหนดระยะเวลาตามระเบียบ   (8 มิถุนายน 2561, 14:45 น.)
ขยายเวลารับสมัครโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561   (8 มิถุนายน 2561, 18:46 น.)
ทั้งหมด >>
แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน   (15 มิถุนายน 2561, 16:52 น.)
การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผุ้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีง...   (13 มิถุนายน 2561, 13:10 น.)
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปี 2561   (28 พฤษภาคม 2561, 15:15 น.)
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ...   (18 พฤษภาคม 2561, 14:39 น.)
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย   (18 พฤษภาคม 2561, 14:41 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%) และภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)   (19 เมษายน 2561, 15:51 น.)
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบจัดตั้งโรงเรียน หรือใบเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสูญหาย   (11 เมษายน 2561, 12:36 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (4 เมษายน 2561, 10:14 น.)
แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   (4 เมษายน 2561, 10:15 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561   (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1   (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา   (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน   (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ   (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑   (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
ทั้งหมด >>
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ปี 61   (18 มิถุนายน 2561, 11:33 น.)
เชิญดาวน์โหลดเกียรติบัตร และเอกสาร ไฟล์การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย...   (18 มิถุนายน 2561, 17:20 น.)
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 9   (14 มิถุนายน 2561, 18:49 น.)
การประชุมผ่านระบบทางไกล ร.ร.คุณธรรม สพฐ. (Video Conference)   (14 มิถุนายน 2561, 18:52 น.)
โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยสมัยรัชการที่ 9   (14 มิถุนายน 2561, 18:54 น.)
ประกวดนวัตกรรมการงานอาชีพฯ   (14 มิถุนายน 2561, 18:55 น.)
ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 61   (14 มิถุนายน 2561, 18:57 น.)
การสมัครเข้าร่วมโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้ง 2 ประจำปี 61   (11 มิถุนายน 2561, 10:25 น.)
ขอส่งคำสั่ง   (7 มิถุนายน 2561, 01:13 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   (15 มิถุนายน 2561, 14:17 น.)
สรุปผลการจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561   (14 มิถุนายน 2561, 10:46 น.)
สรุปผลการจัดซื้อเดือนพฤษภาคม 2561   (14 มิถุนายน 2561, 10:47 น.)
เอกสารการอบรมครูทั้งระบบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ล่าสุด)   (7 มิถุนายน 2561, 11:46 น.)
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   (1 มิถุนายน 2561, 15:44 น.)
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561   (21 พฤษภาคม 2561, 10:37 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกาาด้วยเทคโนโล...   (3 เมษายน 2561, 09:49 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561   (3 เมษายน 2561, 09:51 น.)
รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2   (26 กุมภาพันธ์ 2561, 11:03 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖   (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง   (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง   (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)   (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>