การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร   (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ทั้งหมด >>
ดาวน์โหลด วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว...   (19 ตุลาคม 2561, 16:19 น.)
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑...   (24 สิงหาคม 2561, 14:41 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1   (23 สิงหาคม 2561, 15:11 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   (23 สิงหาคม 2561, 16:02 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   (17 สิงหาคม 2561, 13:41 น.)
คู่มือการประเมินและโปรแกรม logbook   (17 สิงหาคม 2561, 13:54 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1   (14 สิงหาคม 2561, 17:35 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑”   (10 สิงหาคม 2561, 13:19 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู   (7 สิงหาคม 2561, 15:46 น.)
ทั้งหมด >>
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ช่วงที่ 2   (3 ตุลาคม 2561, 10:47 น.)
การแจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   (25 กันยายน 2561, 09:38 น.)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ...   (21 กันยายน 2561, 14:54 น.)
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุ...   (19 กันยายน 2561, 14:13 น.)
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   (14 กันยายน 2561, 09:00 น.)
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้...   (4 กันยายน 2561, 16:15 น.)
การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอนป...   (27 สิงหาคม 2561, 08:44 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโ...   (27 สิงหาคม 2561, 16:01 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒ...   (27 สิงหาคม 2561, 16:01 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561   (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1   (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา   (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน   (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ   (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑   (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
ทั้งหมด >>
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   (17 ตุลาคม 2561, 18:53 น.)
การจัดงานมหากรรมวิชาการ (แข่งทักษะระดับภาค จ.บุรีรัมย์)   (18 ตุลาคม 2561, 10:25 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD   (1 ตุลาคม 2561, 16:35 น.)
งาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข 29 ก.ย.61)   (30 กันยายน 2561, 08:10 น.)
แจ้ง ร.ร. ที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต กิจกรรมสภานักเรียน   (24 กันยายน 2561, 19:16 น.)
การอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (2 รุ่น)   (23 กันยายน 2561, 19:09 น.)
การจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (5 ร.ร.)   (23 กันยายน 2561, 19:07 น.)
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย   (23 กันยายน 2561, 19:30 น.)
การทดสอบความรู้วิทย์ คณิต ม.ต้น ปี 61   (22 กันยายน 2561, 16:04 น.)
ทั้งหมด >>
พื้นที่พิเศษ   (10 ตุลาคม 2561, 13:48 น.)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ   (26 กันยายน 2561, 15:55 น.)
ส่งเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาครูุรูปแบบครบวงจร ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561   (17 กันยายน 2561, 17:29 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโต๊ะ -เก้าอี้นักเรียน   (15 กันยายน 2561, 17:21 น.)
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 2   (12 กันยายน 2561, 09:28 น.)
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกันยายน 2561   (5 กันยายน 2561, 09:34 น.)
เรื่องประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการ   (30 สิงหาคม 2561, 19:25 น.)
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนสิงหาคม 2561   (8 สิงหาคม 2561, 14:17 น.)
แนวปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมหรือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ   (5 กรกฎาคม 2561, 09:07 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖   (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง   (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง   (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)   (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>