การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร   (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3   (23 มีนาคม 2561, 15:39 น.)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)   (23 มีนาคม 2561, 15:31 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รา...   (22 มีนาคม 2561, 16:16 น.)
ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561   (16 มีนาคม 2561, 11:30 น.)
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑   (23 มีนาคม 2561, 11:00 น.)
กรอกแบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (14 มีนาคม 2561, 15:35 น.)
ขอความร่วมมือในการจัดทำรายงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2561   (14 มีนาคม 2561, 16:22 น.)
ขอให้โรงเรียนที่มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปฏิบัติงานอยู่จัดส่งสัญญาจ้างบุคลากรดังกล่าวจำนวน 3 ช...   (12 มีนาคม 2561, 10:42 น.)
การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัด สพ...   (12 มีนาคม 2561, 14:00 น.)
ทั้งหมด >>
แบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   (19 มีนาคม 2561, 16:14 น.)
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)   (7 มีนาคม 2561, 15:40 น.)
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย   (5 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง...   (26 มกราคม 2561, 14:18 น.)
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๑๗ โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕...   (19 มกราคม 2561, 09:47 น.)
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา   (17 มกราคม 2561, 11:26 น.)
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)   (15 มกราคม 2561, 16:11 น.)
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ DMC กรณีนักเ...   (12 มกราคม 2561, 11:27 น.)
แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ   (4 มกราคม 2561, 17:43 น.)
ทั้งหมด >>
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561   (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...   (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง   (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561   (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)   (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง   (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ   (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...   (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศผลการคัดเลือก ร.ร.ที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)   (16 มีนาคม 2561, 15:49 น.)
โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี   (13 มีนาคม 2561, 16:12 น.)
การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560   (4 มีนาคม 2561, 13:28 น.)
การประชุมชี้แจงโครงการขยายผล ร.ร.สุขภาวะเชิงระบบ และคัดเลือกลูกข่าย   (28 กุมภาพันธ์ 2561, 13:33 น.)
แจ้ง ร.ร. กรอกข้อมูลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   (2 มีนาคม 2561, 15:32 น.)
การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา online   (22 กุมภาพันธ์ 2561, 10:39 น.)
แจ้งจัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ   (22 กุมภาพันธ์ 2561, 10:59 น.)
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560   (22 กุมภาพันธ์ 2561, 18:31 น.)
การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560   (22 กุมภาพันธ์ 2561, 18:33 น.)
ทั้งหมด >>
รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2   (26 กุมภาพันธ์ 2561, 11:03 น.)
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2561   (8 กุมภาพันธ์ 2561, 09:32 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี   (26 มกราคม 2561, 18:30 น.)
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษ...   (26 มกราคม 2561, 18:32 น.)
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   (26 มกราคม 2561, 18:33 น.)
โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนมกราคม 2561   (24 มกราคม 2561, 08:38 น.)
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ   (21 ธันวาคม 2560, 13:39 น.)
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)   (21 ธันวาคม 2560, 13:40 น.)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 6 รายการ   (21 ธันวาคม 2560, 13:45 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖   (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง   (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง   (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)   (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>