ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> การวัดประเมินผลการอ่านการเขียน นร.ป.1-6 และ การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA นร. ม.1-3 >> รายละเอียด

เรื่อง    การวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
          ปีที่ ๑-๖ และ “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA”  ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
          ปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (พฤศจิกายน)

          -     วัดและประเมินผล ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          -     รายงานผลการประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          -     ขอความกรุณาโรงเรียน/ครูผู้สอนไม่ให้ส่งข้อมูลทางสื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เพื่อแชร์ให้กัน

*หมายเหตุ*   -   สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  (ทางเว็บไซต์ สพป.ศก.๓ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) http://www.ssk3.go.th/mainssk3.php

          -     ขอความกรุณาโรงเรียน/ครูผู้สอนไม่ให้ส่งข้อมูลทางสื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เพื่อแชร์ให้กัน

1 - หนังสือที่ ว4496  (ขนาด 388.68 KB)
2 - คู่มือการอ่านการเขียน ป1-6  (ขนาด 347.17 KB)
3 - คู่มือเครื่องมือ PISA ม1-3  (ขนาด 326.67 KB)
4 - คำชี้แจงการเขียน ป ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 318.09 KB)
5 - คำชี้แจงการอ่าน ป ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 479.12 KB)
6 - เครื่องมือการเขียน ป ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 207.16 KB)
7 - เครื่องมือการอ่าน ป ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 313.53 KB)
8 - คำชี้แจงการเขียน ป ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 549.30 KB)
9 - คำชี้แจงการอ่าน ป ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 479.90 KB)
10 - เครื่องมือการเขียน ป ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 400.26 KB)
11 - เครื่องมือการอ่าน ป ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 242.02 KB)
12 - คำชี้แจงการเขียน ป ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 628.67 KB)
13 - คำชี้แจงการอ่าน ป ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 522.13 KB)
14 - เครื่องมือการเขียน ป ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 484.03 KB)
15 - เครื่องมือการอ่าน ป ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 342.09 KB)
16 - คำชี้แจงการเขียน ป ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 367.15 KB)
17 - คำชี้แจงการอ่าน ป ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 421.34 KB)
18 - เครื่องมือการเขียน ป ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 338.10 KB)
19 - เครื่องมือการอ่าน ป ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐  (ขนาด 306.73 KB)
20 - คำชี้แจงการเขียน ป ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 240.09 KB)
21 - คำชี้แจงการอ่าน ป ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 572.55 KB)
22 - เครื่องมือการเขียน ป ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 199.15 KB)
23 - เครื่องมือการอ่าน ป ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 356.44 KB)
24 - คำชี้แจงการเขียน ป ๖ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 451.43 KB)
25 - คำชี้แจงการอ่าน ป ๖ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 502.01 KB)
26 - เครื่องมือการเขียน ป ๖ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 460.90 KB)
27 - เครื่องมือการอ่าน ป ๖ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 368.06 KB)
28 - กระดาษคำตอบเครื่องมือ PISA ม ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 191.90 KB)
29 - คำชี้แจง PISA ม ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 1.12 MB)
30 - เครื่องมือ PISA ม ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 0.98 MB)
31 - กระดาษคำตอบเครื่องมือ PISA ม ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 223.06 KB)
32 - คำชี้แจง PISA ม ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 802.75 KB)
33 - เครื่องมือ PISA ม ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 880.28 KB)
34 - กระดาษคำตอบเครื่องมือ PISA ม ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 243.23 KB)
35 - คำชี้แจง PISA ม ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 1.31 MB)
36 - เครื่องมือ PISA ม ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  (ขนาด 1.26 MB)


วันที่ประกาศ : 20 พฤศจิกายน 2560, 12:54 น.  อ่าน 5874 ครั้ง  โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1