ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ >> รายการ

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)     (3 กันยายน 2560, 17:13 น. )
เอกสารส่งใช้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ล่าสุ...     (12 สิงหาคม 2560, 17:48 น. )
ฟอร์มสัญญายืมเงินไปราชการอบรมครูครบวงจร (สัญญายืม)     (12 สิงหาคม 2560, 17:47 น. )
ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมและส่งเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการโครงการอบรมครูเต็มรูปแบบ     (9 สิงหาคม 2560, 10:05 น. )
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560     (17 กรกฎาคม 2560, 11:10 น. )
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด เดือน กรกฎาคม 2560     (13 กรกฎาคม 2560, 09:02 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีตกลงร...     (28 มิถุนายน 2560, 16:20 น. )
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด     (23 มิถุนายน 2560, 10:09 น. )
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560     (20 มิถุนายน 2560, 10:40 น. )
การโอนสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ     (24 พฤษภาคม 2560, 17:27 น. )
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     (19 พฤษภาคม 2560, 10:07 น. )
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2560     (19 พฤษภาคม 2560, 10:04 น. )
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2560     (19 พฤษภาคม 2560, 10:02 น. )
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง     (9 พฤษภาคม 2560, 17:19 น. )
โอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล     (4 พฤษภาคม 2560, 18:49 น. )
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการสึกษาด้วยเทตโน...     (28 มีนาคม 2560, 09:39 น. )
ขอให็โรงเรียนในสังกัดทุกโรงในสังกัด     (16 มีนาคม 2560, 13:35 น. )
แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560 รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา     (7 มีนาคม 2560, 11:41 น. )
โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560     (22 กุมภาพันธ์ 2560, 15:58 น. )
คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าสำนักงาน (หน่วยจัดซื้อ)     (22 กุมภาพันธ์ 2560, 15:03 น. )
แจ้งรายละเอียด รูปแบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อหัก ณที่จ่าย     (16 มกราคม 2560, 12:10 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559     (23 ธันวาคม 2559, 09:26 น. )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙     (30 พฤศจิกายน 2559, 08:58 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ     (23 พฤศจิกายน 2559, 16:17 น. )
การโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559     (23 พฤศจิกายน 2559, 15:41 น. )
โอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบกลาง     (18 พฤศจิกายน 2559, 16:20 น. )
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สวัสดี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ     (16 พฤศจิกายน 2559, 13:29 น. )
อนุมัติเงินงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     (15 พฤศจิกายน 2559, 09:58 น. )
อนุมัติเงินงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     (15 พฤศจิกายน 2559, 09:56 น. )
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง     (15 พฤศจิกายน 2559, 09:38 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1