ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนโยบายและแผน >> รายการ

จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)     (23 พฤศจิกายน 2560, 09:45 น. )
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ป...     (7 พฤศจิกายน 2560, 14:15 น. )
แจ้งให้ใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน     (2 พฤศจิกายน 2560, 13:49 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึ...     (1 พฤศจิกายน 2560, 13:10 น. )
ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโน...     (20 ตุลาคม 2560, 16:29 น. )
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์      (18 ตุลาคม 2560, 09:03 น. )
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     (18 ตุลาคม 2560, 09:01 น. )
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     (10 ตุลาคม 2560, 17:08 น. )
การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจหลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษา...     (4 ตุลาคม 2560, 16:40 น. )
การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจหลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษา...     (3 ตุลาคม 2560, 15:43 น. )
การายงานสาเหตุของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนช...     (3 ตุลาคม 2560, 13:33 น. )
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา และค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา     (3 ตุลาคม 2560, 08:26 น. )
แบบรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง)     (2 ตุลาคม 2560, 13:27 น. )
การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓     (28 กันยายน 2560, 09:54 น. )
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประจำปีการศึก...     (9 มิถุนายน 2560, 11:06 น. )
การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอาย...     (11 พฤษภาคม 2560, 14:49 น. )
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560     (11 พฤษภาคม 2560, 14:32 น. )
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     (1 พฤษภาคม 2560, 10:56 น. )
ด่วน...ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนสังกัดอื่น     (27 เมษายน 2560, 09:41 น. )
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบั...     (26 เมษายน 2560, 11:31 น. )
การกรอกแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21     (5 เมษายน 2560, 16:07 น. )
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ คร...     (30 มีนาคม 2560, 16:42 น. )
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน และวิธีการคำนวณงบประมาณในการจัดทำโค...     (29 มีนาคม 2560, 15:11 น. )
แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโล...     (29 มีนาคม 2560, 14:25 น. )
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ Obecmail     (16 มีนาคม 2560, 14:41 น. )
อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอรืและอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา...     (15 มีนาคม 2560, 10:24 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา...     (1 มีนาคม 2560, 14:08 น. )
แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน     (28 กุมภาพันธ์ 2560, 15:17 น. )
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560     (28 กุมภาพันธ์ 2560, 11:14 น. )
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ คร...     (27 กุมภาพันธ์ 2560, 17:01 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1