ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนโยบายและแผน >> รายการ

อนุมัติการจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการ...     (17 สิงหาคม 2561, 08:55 น. )
การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการป...     (15 สิงหาคม 2561, 15:59 น. )
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2      (10 สิงหาคม 2561, 08:46 น. )
อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามรโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอิน...     (16 กรกฎาคม 2561, 15:01 น. )
สำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน     (16 กรกฎาคม 2561, 13:52 น. )
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชี...     (25 มิถุนายน 2561, 14:09 น. )
แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน     (15 มิถุนายน 2561, 16:52 น. )
การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผุ้ให้บริการอินเทอร์...     (13 มิถุนายน 2561, 13:10 น. )
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปี 2561     (28 พฤษภาคม 2561, 15:15 น. )
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม...     (18 พฤษภาคม 2561, 14:41 น. )
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ของสถาน...     (18 พฤษภาคม 2561, 14:39 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%) และภาคเรียนท...     (19 เมษายน 2561, 15:51 น. )
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบจัดตั้งโรงเรียน หรือใบเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสูญหาย     (11 เมษายน 2561, 12:36 น. )
แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิกา...     (4 เมษายน 2561, 10:15 น. )
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     (4 เมษายน 2561, 10:14 น. )
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     (29 มีนาคม 2561, 08:38 น. )
การายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)     (26 มีนาคม 2561, 15:11 น. )
การรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภคในระบบ e-budget ปีงบประมาณ 2561      (26 มีนาคม 2561, 15:11 น. )
แบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที...     (19 มีนาคม 2561, 16:14 น. )
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)     (7 มีนาคม 2561, 15:40 น. )
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย     (5 มีนาคม 2561, 15:29 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึ...     (26 มกราคม 2561, 14:18 น. )
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๑๗ โรงเรียน ประจำ...     (19 มกราคม 2561, 09:47 น. )
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา     (17 มกราคม 2561, 11:26 น. )
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)     (15 มกราคม 2561, 16:11 น. )
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่...     (12 มกราคม 2561, 11:27 น. )
การตรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ      (4 มกราคม 2561, 17:45 น. )
แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ     (4 มกราคม 2561, 17:43 น. )
การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ     (29 ธันวาคม 2560, 13:24 น. )
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่...     (28 ธันวาคม 2560, 11:01 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1