ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนโยบายและแผน >> รายการ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึ...     (26 มกราคม 2561, 14:18 น. )
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๑๗ โรงเรียน ประจำ...     (19 มกราคม 2561, 09:47 น. )
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา     (17 มกราคม 2561, 11:26 น. )
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)     (15 มกราคม 2561, 16:11 น. )
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่...     (12 มกราคม 2561, 11:27 น. )
การตรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ      (4 มกราคม 2561, 17:45 น. )
แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ     (4 มกราคม 2561, 17:43 น. )
การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ     (29 ธันวาคม 2560, 13:24 น. )
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่...     (28 ธันวาคม 2560, 11:01 น. )
เสนออนุมัติจัดสรรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน     (27 ธันวาคม 2560, 10:19 น. )
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     (27 ธันวาคม 2560, 09:41 น. )
เชิญประชุมทางไกล(Conferrence)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ     (26 ธันวาคม 2560, 13:29 น. )
เชิญประชุมทางไกล(Conferrence)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ     (25 ธันวาคม 2560, 13:49 น. )
การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัด...     (22 ธันวาคม 2560, 14:58 น. )
อนุมัติจัดสรรประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศ...     (22 ธันวาคม 2560, 14:56 น. )
จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)     (23 พฤศจิกายน 2560, 09:45 น. )
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ป...     (7 พฤศจิกายน 2560, 14:15 น. )
แจ้งให้ใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน     (2 พฤศจิกายน 2560, 13:49 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึ...     (1 พฤศจิกายน 2560, 13:10 น. )
ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโน...     (20 ตุลาคม 2560, 16:29 น. )
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์      (18 ตุลาคม 2560, 09:03 น. )
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     (18 ตุลาคม 2560, 09:01 น. )
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     (10 ตุลาคม 2560, 17:08 น. )
การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจหลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษา...     (4 ตุลาคม 2560, 16:40 น. )
การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจหลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษา...     (3 ตุลาคม 2560, 15:43 น. )
การายงานสาเหตุของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนช...     (3 ตุลาคม 2560, 13:33 น. )
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา และค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา     (3 ตุลาคม 2560, 08:26 น. )
แบบรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง)     (2 ตุลาคม 2560, 13:27 น. )
การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓     (28 กันยายน 2560, 09:54 น. )
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประจำปีการศึก...     (9 มิถุนายน 2560, 11:06 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1