ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนโยบายและแผน >> รายการ

การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประจำปีการศึก...     (9 มิถุนายน 2560, 11:06 น. )
การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอาย...     (11 พฤษภาคม 2560, 14:49 น. )
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560     (11 พฤษภาคม 2560, 14:32 น. )
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     (1 พฤษภาคม 2560, 10:56 น. )
ด่วน...ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนสังกัดอื่น     (27 เมษายน 2560, 09:41 น. )
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบั...     (26 เมษายน 2560, 11:31 น. )
การกรอกแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21     (5 เมษายน 2560, 16:07 น. )
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ คร...     (30 มีนาคม 2560, 16:42 น. )
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน และวิธีการคำนวณงบประมาณในการจัดทำโค...     (29 มีนาคม 2560, 15:11 น. )
แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโล...     (29 มีนาคม 2560, 14:25 น. )
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ Obecmail     (16 มีนาคม 2560, 14:41 น. )
อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอรืและอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา...     (15 มีนาคม 2560, 10:24 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา...     (1 มีนาคม 2560, 14:08 น. )
แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน     (28 กุมภาพันธ์ 2560, 15:17 น. )
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560     (28 กุมภาพันธ์ 2560, 11:14 น. )
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ คร...     (27 กุมภาพันธ์ 2560, 17:01 น. )
การรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา     (17 มกราคม 2560, 09:42 น. )
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการรื้อถอนอุปกรณ์ TOT Satellite     (22 ธันวาคม 2559, 10:28 น. )
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)     (1 ธันวาคม 2559, 10:33 น. )
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐให้เป็นปัจจุบัน (ร.ร.ประชารัฐ 17 โรงเรียน)     (30 พฤศจิกายน 2559, 11:30 น. )
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     (20 ตุลาคม 2559, 10:45 น. )
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      (17 ตุลาคม 2559, 11:22 น. )
ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)     (13 ตุลาคม 2559, 08:44 น. )
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559     (13 ตุลาคม 2559, 08:42 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใ้จ่ายในการจัดการศึกษาต...     (10 ตุลาคม 2559, 14:06 น. )
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิ...     (10 ตุลาคม 2559, 14:04 น. )
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์      (10 ตุลาคม 2559, 13:39 น. )
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์      (10 ตุลาคม 2559, 13:37 น. )
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิ...     (8 ตุลาคม 2559, 14:24 น. )
การรายงานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา รอบ ๖ เดือนหลัง     (21 กันยายน 2559, 09:46 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1