ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนโยบายและแผน >> รายการ

การรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร...     (7 ธันวาคม 2561, 16:58 น. )
สำรวจความต้องการที่นอนยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และที่นอนยางพาราในห้องพยาบาล      (21 พฤศจิกายน 2561, 13:58 น. )
สำรวจความต้องการที่นอนยางพารา และเบาะยางพาราสำหรับโรงยิม     (21 พฤศจิกายน 2561, 13:57 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้...     (5 พฤศจิกายน 2561, 16:51 น. )
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์      (25 ตุลาคม 2561, 15:31 น. )
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      (25 ตุลาคม 2561, 15:31 น. )
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     (24 ตุลาคม 2561, 14:50 น. )
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์     (24 ตุลาคม 2561, 14:49 น. )
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ช่วงที่ 2     (3 ตุลาคม 2561, 10:47 น. )
การแจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     (25 กันยายน 2561, 09:38 น. )
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ...     (21 กันยายน 2561, 14:54 น. )
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนใ...     (19 กันยายน 2561, 14:13 น. )
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระ...     (14 กันยายน 2561, 09:00 น. )
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาค...     (4 กันยายน 2561, 16:15 น. )
แจ้งจัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพก...     (27 สิงหาคม 2561, 16:01 น. )
แจ้งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาด...     (27 สิงหาคม 2561, 16:01 น. )
การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัด...     (27 สิงหาคม 2561, 08:44 น. )
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา...     (27 สิงหาคม 2561, 08:44 น. )
จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื...     (23 สิงหาคม 2561, 16:50 น. )
อนุมัติการจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการ...     (17 สิงหาคม 2561, 08:55 น. )
การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการป...     (15 สิงหาคม 2561, 15:59 น. )
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2      (10 สิงหาคม 2561, 08:46 น. )
อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามรโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอิน...     (16 กรกฎาคม 2561, 15:01 น. )
สำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน     (16 กรกฎาคม 2561, 13:52 น. )
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชี...     (25 มิถุนายน 2561, 14:09 น. )
แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน     (15 มิถุนายน 2561, 16:52 น. )
การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผุ้ให้บริการอินเทอร์...     (13 มิถุนายน 2561, 13:10 น. )
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปี 2561     (28 พฤษภาคม 2561, 15:15 น. )
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม...     (18 พฤษภาคม 2561, 14:41 น. )
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ของสถาน...     (18 พฤษภาคม 2561, 14:39 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1