ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.ฐจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560"  (24 พฤศจิกายน 2560, 16:12 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาผลกระทบที่เกิดจาก(ร่าง) มาตรฐานตำแหน่งและหลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมินวิทยฐานะ  (24 พฤศจิกายน 2560, 16:16 น.)
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีง...  (22 พฤศจิกายน 2560, 10:06 น.)
การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (งบปกติ ) รายละเอียดดังแนบ  (22 พฤศจิกายน 2560, 10:07 น.)
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ...  (22 พฤศจิกายน 2560, 10:12 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ค.ศ.3) และเชี่ยวชาญ(ค.ศ.4) : เน้นพาทำ...  (21 พฤศจิกายน 2560, 16:36 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อ...  (21 พฤศจิกายน 2560, 16:38 น.)
ขอใช้อัตรากำลังจากการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู  (21 พฤศจิกายน 2560, 16:44 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  (17 พฤศจิกายน 2560, 14:05 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560   (15 พฤศจิกายน 2560, 14:36 น.)
การดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561  (15 พฤศจิกายน 2560, 16:29 น.)
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลา...  (8 พฤศจิกายน 2560, 14:31 น.)
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2560  (7 พฤศจิกายน 2560, 11:27 น.)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังแนบ  (3 พฤศจิกายน 2560, 11:30 น.)
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้ที่มีวิสัยทัศน์  (2 พฤศจิกายน 2560, 11:03 น.)
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม  (2 พฤศจิกายน 2560, 10:52 น.)
การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (2 พฤศจิกายน 2560, 10:54 น.)
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  (2 พฤศจิกายน 2560, 16:41 น.)
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (2 พฤศจิกายน 2560, 16:42 น.)
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ(พ.ศ.2557-2561) : ลูกจ้างประจำเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559  (2 พฤศจิกายน 2560, 10:28 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น  (1 พฤศจิกายน 2560, 11:14 น.)
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (27 ตุลาคม 2560, 16:09 น.)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  (27 ตุลาคม 2560, 08:58 น.)
เรื่อง การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)   (20 ตุลาคม 2560, 10:18 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560  (20 ตุลาคม 2560, 15:10 น.)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ...  (19 ตุลาคม 2560, 15:23 น.)
การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ  (19 ตุลาคม 2560, 15:25 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งท...  (18 ตุลาคม 2560, 09:06 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) รายละเอียดดังแนบ หมาย...  (18 ตุลาคม 2560, 10:07 น.)
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (18 ตุลาคม 2560, 14:03 น.)
ทั้งหมด >>
จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)  (23 พฤศจิกายน 2560, 09:45 น.)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ปี 2560  (7 พฤศจิกายน 2560, 14:15 น.)
แจ้งให้ใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน  (2 พฤศจิกายน 2560, 13:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...  (1 พฤศจิกายน 2560, 13:10 น.)
ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกลผ่านเ...  (20 ตุลาคม 2560, 16:29 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (18 ตุลาคม 2560, 09:03 น.)
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (18 ตุลาคม 2560, 09:01 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (10 ตุลาคม 2560, 17:08 น.)
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา และค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา  (3 ตุลาคม 2560, 08:26 น.)
การายงานสาเหตุของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี...  (3 ตุลาคม 2560, 13:33 น.)
การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจหลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบ...  (3 ตุลาคม 2560, 15:43 น.)
แบบรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  (2 ตุลาคม 2560, 13:27 น.)
การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓  (28 กันยายน 2560, 09:54 น.)
การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจหลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบ...  (4 ตุลาคม 2560, 16:40 น.)
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประจำปีการศึกษา 2560  (9 มิถุนายน 2560, 11:06 น.)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560  (11 พฤษภาคม 2560, 14:32 น.)
การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สั...  (11 พฤษภาคม 2560, 14:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (1 พฤษภาคม 2560, 10:56 น.)
ด่วน...ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนสังกัดอื่น  (27 เมษายน 2560, 09:41 น.)
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้น...  (26 เมษายน 2560, 11:31 น.)
การกรอกแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  (5 เมษายน 2560, 16:07 น.)
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  (30 มีนาคม 2560, 16:42 น.)
แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทค...  (29 มีนาคม 2560, 14:25 น.)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน และวิธีการคำนวณงบประมาณในการจัดทำโครงการ กิจกรรมของ...  (29 มีนาคม 2560, 15:11 น.)
อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอรืและอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทา...  (15 มีนาคม 2560, 10:24 น.)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ Obecmail  (16 มีนาคม 2560, 14:41 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุ...  (1 มีนาคม 2560, 14:08 น.)
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  (28 กุมภาพันธ์ 2560, 11:14 น.)
แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน  (28 กุมภาพันธ์ 2560, 15:17 น.)
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  (27 กุมภาพันธ์ 2560, 17:01 น.)
ทั้งหมด >>
การจำหน่ายและสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  (24 พฤศจิกายน 2560, 13:16 น.)
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2560  (22 พฤศจิกายน 2560, 10:58 น.)
การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว  (14 พฤศจิกายน 2560, 08:45 น.)
ขอรับแผนการรับนักเรียน ปีการสึกษา 2561  (14 พฤศจิกายน 2560, 09:33 น.)
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐  (9 พฤศจิกายน 2560, 18:09 น.)
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561  (9 พฤศจิกายน 2560, 18:31 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษ...  (7 พฤศจิกายน 2560, 11:41 น.)
มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศการวัยลอยกระทง  (1 พฤศจิกายน 2560, 15:25 น.)
กำชับย้ำเตือนให้ระวังเด็กนักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด  (31 ตุลาคม 2560, 16:44 น.)
การรับสมัครประกวดสวดมนต์หฒุ่สรรเสริมพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561  (31 ตุลาคม 2560, 16:52 น.)
มาตราการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  (20 ตุลาคม 2560, 09:35 น.)
มาตรการป้องกันอัคคีภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (19 ตุลาคม 2560, 14:04 น.)
การป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนประสบภัยทางน้ำ  (18 ตุลาคม 2560, 14:05 น.)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดเพลง "เด็กดี" ในสถานศึกษา  (17 ตุลาคม 2560, 16:12 น.)
การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ฯ ปีการศึกษา 2560  (17 ตุลาคม 2560, 16:20 น.)
แจ้งประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  (12 ตุลาคม 2560, 10:08 น.)
การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเเจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอ...  (11 ตุลาคม 2560, 10:38 น.)
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙   (10 ตุลาคม 2560, 09:44 น.)
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว  (10 ตุลาคม 2560, 10:14 น.)
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  (10 ตุลาคม 2560, 10:23 น.)
ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งมิได้สัญชาติไทย  (9 ตุลาคม 2560, 16:02 น.)
ขอความร่วมมือรณรงค์การบริโภคสับปะรด  (5 ตุลาคม 2560, 10:31 น.)
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีรถรับ - ส่งนักเรียน  (4 ตุลาคม 2560, 11:02 น.)
แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไข้ปัญหาอุทกภัย  (27 กันยายน 2560, 09:00 น.)
ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระบบ e-MES  (27 กันยายน 2560, 09:18 น.)
การเสนอชื่อบุคลากร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560  (22 กันยายน 2560, 16:04 น.)
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  (1 กันยายน 2560, 16:45 น.)
การแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก ชาย - หญิง ชิงชนะเลิ ศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐  (31 สิงหาคม 2560, 13:41 น.)
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560   (31 สิงหาคม 2560, 14:32 น.)
การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot)เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ  (24 สิงหาคม 2560, 08:44 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดนิทรรศการทางการศึกษา "ถนนคนเรียน" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษ...  (22 พฤศจิกายน 2560, 15:17 น.)
การเรียงความ "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย : ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด"  (7 พฤศจิกายน 2560, 15:36 น.)
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม  (7 พฤศจิกายน 2560, 15:41 น.)
การวัดประเมินผลการอ่านการเขียน นร.ป.1-6 และ การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA นร. ม.1-3  (20 พฤศจิกายน 2560, 12:54 น.)
เลื่อนการประเมิน ร.ร.สุจริต รุ่นที่ 3  (7 พฤศจิกายน 2560, 13:31 น.)
แจ้งเลื่อน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67  (1 พฤศจิกายน 2560, 09:50 น.)
ประชาสัมพันธ์ การอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  (31 ตุลาคม 2560, 12:29 น.)
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14  (27 ตุลาคม 2560, 11:05 น.)
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19  (27 ตุลาคม 2560, 11:08 น.)
การประเมิน ร.ร.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการ ร.ร.สุจ...  (24 ตุลาคม 2560, 14:20 น.)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ร.ร.โครงการเสริมสร้าคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต...  (24 ตุลาคม 2560, 14:25 น.)
ส่งผลงานประกวด Thailand ICT  (19 ตุลาคม 2560, 07:42 น.)
ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560  (17 ตุลาคม 2560, 17:39 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  (13 ตุลาคม 2560, 15:18 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน  (13 ตุลาคม 2560, 15:20 น.)
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน STEM ดีเด่น  (13 ตุลาคม 2560, 15:23 น.)
การอบรมบรรณารักษ์ระยะสั้น  (10 ตุลาคม 2560, 09:55 น.)
เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13  (10 ตุลาคม 2560, 09:56 น.)
เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 (2)  (10 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
แนวทางการพัฒนาศักยภาพความคิดส้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2560  (10 ตุลาคม 2560, 09:59 น.)
บัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 60 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (6 ตุลาคม 2560, 18:29 น.)
คำสั่งแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขต  (3 ตุลาคม 2560, 21:46 น.)
การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ปี 62  (3 ตุลาคม 2560, 12:06 น.)
ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  (3 ตุลาคม 2560, 14:54 น.)
ประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560  (3 ตุลาคม 2560, 14:57 น.)
การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีนักเ...  (2 ตุลาคม 2560, 14:54 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน  (29 กันยายน 2560, 12:54 น.)
การพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 11  (29 กันยายน 2560, 12:57 น.)
อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  (27 กันยายน 2560, 10:00 น.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  (20 กันยายน 2560, 17:47 น.)
ทั้งหมด >>
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561  (8 พฤศจิกายน 2560, 14:36 น.)
ขอแจ้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (8 พฤศจิกายน 2560, 15:56 น.)
ราคากลาง  (8 พฤศจิกายน 2560, 16:48 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (30 ตุลาคม 2560, 11:30 น.)
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (24 ตุลาคม 2560, 09:24 น.)
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560  (17 ตุลาคม 2560, 08:29 น.)
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560  (12 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  (3 กันยายน 2560, 17:13 น.)
ฟอร์มสัญญายืมเงินไปราชการอบรมครูครบวงจร (สัญญายืม)  (12 สิงหาคม 2560, 17:47 น.)
ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมและส่งเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการโครงการอบรมครูเต็มรูปแบบ  (9 สิงหาคม 2560, 10:05 น.)
เอกสารส่งใช้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ล่าสุด)  (12 สิงหาคม 2560, 17:48 น.)
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560  (17 กรกฎาคม 2560, 11:10 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด เดือน กรกฎาคม 2560  (13 กรกฎาคม 2560, 09:02 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประ...  (28 มิถุนายน 2560, 16:20 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด  (23 มิถุนายน 2560, 10:09 น.)
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560  (20 มิถุนายน 2560, 10:40 น.)
การโอนสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  (24 พฤษภาคม 2560, 17:27 น.)
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2560  (19 พฤษภาคม 2560, 10:02 น.)
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2560  (19 พฤษภาคม 2560, 10:04 น.)
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  (19 พฤษภาคม 2560, 10:07 น.)
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  (9 พฤษภาคม 2560, 17:19 น.)
โอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล  (4 พฤษภาคม 2560, 18:49 น.)
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการสึกษาด้วยเทตโนโลยีศึกษาทางไกล...  (28 มีนาคม 2560, 09:39 น.)
ขอให็โรงเรียนในสังกัดทุกโรงในสังกัด  (16 มีนาคม 2560, 13:35 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560 รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา  (7 มีนาคม 2560, 11:41 น.)
คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าสำนักงาน (หน่วยจัดซื้อ)  (22 กุมภาพันธ์ 2560, 15:03 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  (22 กุมภาพันธ์ 2560, 15:58 น.)
แจ้งรายละเอียด รูปแบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อหัก ณที่จ่าย  (16 มกราคม 2560, 12:10 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  (23 ธันวาคม 2559, 09:26 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  (30 พฤศจิกายน 2559, 08:58 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1