ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ตามประกาศ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  (13 กุมภาพันธ์ 2561, 16:27 น.)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มรวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  (12 กุมภาพันธ์ 2561, 15:18 น.)
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐสนะ  (6 กุมภาพันธ์ 2561, 14:11 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบป...  (2 กุมภาพันธ์ 2561, 17:19 น.)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรม...  (2 กุมภาพันธ์ 2561, 17:56 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (2 กุมภาพันธ์ 2561, 17:57 น.)
การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561  (25 มกราคม 2561, 14:52 น.)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Transforming Teacher Education for the Next Generation และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟินแลนด์และเอสโ...  (24 มกราคม 2561, 09:35 น.)
ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนา  (24 มกราคม 2561, 09:39 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (24 มกราคม 2561, 11:42 น.)
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (24 มกราคม 2561, 14:27 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังแนบ  (23 มกราคม 2561, 13:48 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตามประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2561  (23 มกราคม 2561, 15:08 น.)
การให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว 21/60)  (18 มกราคม 2561, 10:26 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่า...  (18 มกราคม 2561, 14:02 น.)
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล”  (18 มกราคม 2561, 15:03 น.)
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560  (17 มกราคม 2561, 16:11 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน...  (17 มกราคม 2561, 16:13 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญห...  (15 มกราคม 2561, 09:45 น.)
การให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะชำนาญการ   (15 มกราคม 2561, 09:49 น.)
การสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 560  (15 มกราคม 2561, 10:51 น.)
ประชาสัมพันธ์ “โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๖ ปี)”  (15 มกราคม 2561, 15:37 น.)
แจ้งแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑   (12 มกราคม 2561, 10:53 น.)
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560  (12 มกราคม 2561, 10:56 น.)
การเปลี่ยนสถานพยาบาลและประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตั้งแต่ปี 2561 รายละเอียด ดังแนบ  (11 มกราคม 2561, 14:00 น.)
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  (10 มกราคม 2561, 10:35 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษ...  (10 มกราคม 2561, 10:38 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๑  (10 มกราคม 2561, 10:40 น.)
โครงการ”ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๐  (10 มกราคม 2561, 10:44 น.)
ขอความร่วมมือเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรม  (10 มกราคม 2561, 10:48 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง...  (26 มกราคม 2561, 14:18 น.)
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๑๗ โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕...  (19 มกราคม 2561, 09:47 น.)
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา  (17 มกราคม 2561, 11:26 น.)
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  (15 มกราคม 2561, 16:11 น.)
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ DMC กรณีนักเ...  (12 มกราคม 2561, 11:27 น.)
แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ  (4 มกราคม 2561, 17:43 น.)
การตรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   (4 มกราคม 2561, 17:45 น.)
การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ  (29 ธันวาคม 2560, 13:24 น.)
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ DMC กรณีนักเ...  (28 ธันวาคม 2560, 11:01 น.)
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (27 ธันวาคม 2560, 09:41 น.)
เสนออนุมัติจัดสรรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน  (27 ธันวาคม 2560, 10:19 น.)
เชิญประชุมทางไกล(Conferrence)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  (26 ธันวาคม 2560, 13:29 น.)
เชิญประชุมทางไกล(Conferrence)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  (25 ธันวาคม 2560, 13:49 น.)
อนุมัติจัดสรรประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโล...  (22 ธันวาคม 2560, 14:56 น.)
การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ...  (22 ธันวาคม 2560, 14:58 น.)
จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)  (23 พฤศจิกายน 2560, 09:45 น.)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ปี 2560  (7 พฤศจิกายน 2560, 14:15 น.)
แจ้งให้ใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน  (2 พฤศจิกายน 2560, 13:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...  (1 พฤศจิกายน 2560, 13:10 น.)
ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกลผ่านเ...  (20 ตุลาคม 2560, 16:29 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (18 ตุลาคม 2560, 09:03 น.)
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (18 ตุลาคม 2560, 09:01 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (10 ตุลาคม 2560, 17:08 น.)
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา และค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา  (3 ตุลาคม 2560, 08:26 น.)
การายงานสาเหตุของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี...  (3 ตุลาคม 2560, 13:33 น.)
การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจหลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบ...  (3 ตุลาคม 2560, 15:43 น.)
แบบรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  (2 ตุลาคม 2560, 13:27 น.)
การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓  (28 กันยายน 2560, 09:54 น.)
การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจหลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบ...  (4 ตุลาคม 2560, 16:40 น.)
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประจำปีการศึกษา 2560  (9 มิถุนายน 2560, 11:06 น.)
ทั้งหมด >>
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:16 น.)
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:30 น.)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในสังกัดสนับสนุนและดูแลพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 18:18 น.)
การแข่งขันฟุตบอลลีกยุวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561  (1 กุมภาพันธ์ 2561, 10:52 น.)
การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน  (31 มกราคม 2561, 16:37 น.)
การอบรมอาสวาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา (กีฬาเซปักตะกร้อ และกรีฑา)  (30 มกราคม 2561, 17:25 น.)
การรณรงค์ สร้างกระทรวงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561  (29 มกราคม 2561, 13:47 น.)
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลบนไทน์  (25 มกราคม 2561, 10:59 น.)
การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  (25 มกราคม 2561, 11:42 น.)
ขอความร่วมมือแจ้งประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  (23 มกราคม 2561, 09:57 น.)
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561  (22 มกราคม 2561, 09:10 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงงานประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561  (18 มกราคม 2561, 09:02 น.)
ขอเชิญประชุมการรับนักเรียน ปีการสึกษา 2561 ผ่านระบบ (Video Conferrence)  (17 มกราคม 2561, 14:20 น.)
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2561  (15 มกราคม 2561, 13:09 น.)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561  (15 มกราคม 2561, 14:05 น.)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561  (15 มกราคม 2561, 14:15 น.)
โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 10  (8 มกราคม 2561, 13:39 น.)
การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่บ้านพักประสบอัคคีภัย  (5 มกราคม 2561, 10:26 น.)
แจ้งประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ...  (29 ธันวาคม 2560, 17:24 น.)
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2561  (28 ธันวาคม 2560, 11:20 น.)
คัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาเครษฐกิจพอเพียงฯ  (26 ธันวาคม 2560, 16:19 น.)
คัดเลือกเด็กที่พึ่งได้รับการสงเคราะห์  (25 ธันวาคม 2560, 15:00 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561  (25 ธันวาคม 2560, 14:20 น.)
ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลจำแนกสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด  (25 ธันวาคม 2560, 18:21 น.)
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า  (22 ธันวาคม 2560, 09:55 น.)
ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (19 ธันวาคม 2560, 09:53 น.)
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2561  (19 ธันวาคม 2560, 11:05 น.)
ขอเชิญร่วมโครงการ "เดิน วิ่ง มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน ขุนด่านเกมส์ 2017" ครั้งที่ 1  (19 ธันวาคม 2560, 14:05 น.)
การยกย่องเชิญชูเด้กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวัเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  (18 ธันวาคม 2560, 14:59 น.)
กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ  (18 ธันวาคม 2560, 14:33 น.)
ทั้งหมด >>
แบบนิเทศติดตามเพิ่มประสิทธิภาพ กตปน.  (15 กุมภาพันธ์ 2561, 15:32 น.)
เครื่องมือ กตปน.  (15 กุมภาพันธ์ 2561, 15:51 น.)
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  (9 กุมภาพันธ์ 2561, 11:10 น.)
การเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ  (8 กุมภาพันธ์ 2561, 15:42 น.)
การประชุมสัมมนาการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2561  (7 กุมภาพันธ์ 2561, 13:04 น.)
การเปลี่ยนแปลงการเข้าโปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ SET  (30 มกราคม 2561, 16:17 น.)
ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  (31 มกราคม 2561, 10:23 น.)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2561  (25 มกราคม 2561, 09:33 น.)
การประชุม VDO Conference การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติ  (25 มกราคม 2561, 10:24 น.)
โครงการอบรมเด็กปฐมวัยสร้างวินัยเชิงบวก  (24 มกราคม 2561, 11:04 น.)
รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์  (23 มกราคม 2561, 13:54 น.)
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 61  (23 มกราคม 2561, 14:17 น.)
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา  (23 มกราคม 2561, 14:31 น.)
ประชุมผู้ฝึกสอนตัวแทนแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ  (19 มกราคม 2561, 15:32 น.)
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18  (19 มกราคม 2561, 16:15 น.)
เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยฯ  (19 มกราคม 2561, 16:16 น.)
ประชาสัมพันธ์เทคนิคการสอนศิลปะออนไลน์  (19 มกราคม 2561, 16:17 น.)
การประเมินเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560  (19 มกราคม 2561, 14:11 น.)
การสำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย "หนังสือยืมเรียน" ทางระบบออนไลน์  (16 มกราคม 2561, 11:40 น.)
การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  (15 มกราคม 2561, 19:38 น.)
การนิเทศ ติดตาม กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขต ไปแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 67  (10 มกราคม 2561, 15:40 น.)
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 61  (5 มกราคม 2561, 14:04 น.)
การสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560  (29 ธันวาคม 2560, 17:20 น.)
โครงการ ร.ร.ดนตรีไทย 100% ประจำปี 2561  (21 ธันวาคม 2560, 17:31 น.)
การนิเทศ ติดตาม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ที่ จ.ขอนแก่น   (19 ธันวาคม 2560, 14:15 น.)
การอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และการอนุมัติให้ ผอ.ร.ร.ไปราชการ  (19 ธันวาคม 2560, 15:31 น.)
นิเทศ ติดตาม เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา  (14 ธันวาคม 2560, 20:00 น.)
การอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และการอนุมัติให้ ผอ.ร.ร.ไปราชการ  (8 ธันวาคม 2560, 11:17 น.)
การนิเทศ ติดตาม กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขต ไปแข่งขันระดับภาค ครั้งที่ 67 ปี 60  (7 ธันวาคม 2560, 21:22 น.)
แจ้ง ร.ร. ที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  (7 ธันวาคม 2560, 21:38 น.)
ทั้งหมด >>
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2561  (8 กุมภาพันธ์ 2561, 09:32 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี  (26 มกราคม 2561, 18:30 น.)
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษ...  (26 มกราคม 2561, 18:32 น.)
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (26 มกราคม 2561, 18:33 น.)
โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนมกราคม 2561  (24 มกราคม 2561, 08:38 น.)
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  (21 ธันวาคม 2560, 13:39 น.)
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  (21 ธันวาคม 2560, 13:40 น.)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 6 รายการ  (21 ธันวาคม 2560, 13:45 น.)
ประกาศราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   (21 ธันวาคม 2560, 13:46 น.)
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีปร...  (28 พฤศจิกายน 2560, 13:40 น.)
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  (28 พฤศจิกายน 2560, 15:54 น.)
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561  (8 พฤศจิกายน 2560, 14:36 น.)
ขอแจ้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (8 พฤศจิกายน 2560, 15:56 น.)
ราคากลาง  (8 พฤศจิกายน 2560, 16:48 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (30 ตุลาคม 2560, 11:30 น.)
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (24 ตุลาคม 2560, 09:24 น.)
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560  (17 ตุลาคม 2560, 08:29 น.)
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560  (12 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  (3 กันยายน 2560, 17:13 น.)
ฟอร์มสัญญายืมเงินไปราชการอบรมครูครบวงจร (สัญญายืม)  (12 สิงหาคม 2560, 17:47 น.)
ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมและส่งเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการโครงการอบรมครูเต็มรูปแบบ  (9 สิงหาคม 2560, 10:05 น.)
เอกสารส่งใช้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ล่าสุด)  (12 สิงหาคม 2560, 17:48 น.)
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560  (17 กรกฎาคม 2560, 11:10 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด เดือน กรกฎาคม 2560  (13 กรกฎาคม 2560, 09:02 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประ...  (28 มิถุนายน 2560, 16:20 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด  (23 มิถุนายน 2560, 10:09 น.)
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560  (20 มิถุนายน 2560, 10:40 น.)
การโอนสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  (24 พฤษภาคม 2560, 17:27 น.)
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2560  (19 พฤษภาคม 2560, 10:02 น.)
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2560  (19 พฤษภาคม 2560, 10:04 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1