ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ ๕   (25 พฤษภาคม 2561, 09:37 น.)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ   (25 พฤษภาคม 2561, 09:38 น.)
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา   (25 พฤษภาคม 2561, 09:40 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ...  (25 พฤษภาคม 2561, 09:42 น.)
ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค”  (25 พฤษภาคม 2561, 14:43 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(ว.21/2560)  (23 พฤษภาคม 2561, 10:07 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(ว.21/2560)เพิ่มเติมโป...  (23 พฤษภาคม 2561, 15:02 น.)
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (22 พฤษภาคม 2561, 16:23 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (18 พฤษภาคม 2561, 14:05 น.)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online  (18 พฤษภาคม 2561, 17:51 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเ...  (15 พฤษภาคม 2561, 11:08 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติง...  (12 พฤษภาคม 2561, 11:56 น.)
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561  (10 พฤษภาคม 2561, 16:23 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (10 พฤษภาคม 2561, 16:24 น.)
การแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เ...  (9 พฤษภาคม 2561, 09:55 น.)
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  (8 พฤษภาคม 2561, 13:59 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(ว21/2560)  (8 พฤษภาคม 2561, 16:50 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  (4 พฤษภาคม 2561, 10:45 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ  (4 พฤษภาคม 2561, 10:47 น.)
เพิ่มเติมหนังสือ ที่ ศธ 04140/ว1683 ลงวันที่ 25 เม.ย.61 เรื่องสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบ...  (2 พฤษภาคม 2561, 12:04 น.)
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๑  (2 พฤษภาคม 2561, 13:29 น.)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและ...  (2 พฤษภาคม 2561, 13:30 น.)
สัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  (29 เมษายน 2561, 11:29 น.)
การต่อสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2  (29 เมษายน 2561, 15:04 น.)
สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (25 เมษายน 2561, 16:20 น.)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  (24 เมษายน 2561, 13:10 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561  (23 เมษายน 2561, 17:45 น.)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและจริยธรรมข้าราชการครูบรรจุใหม่  (25 เมษายน 2561, 15:24 น.)
การเข้าร่วมอบรม “กิจกรรมศิลปะชี้ทางศิลป์ แด่ครู สู่เยาวชนภาคอีสาน”  (20 เมษายน 2561, 16:00 น.)
การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (18 เมษายน 2561, 10:06 น.)
ทั้งหมด >>
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ...  (18 พฤษภาคม 2561, 14:39 น.)
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  (18 พฤษภาคม 2561, 14:41 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%) และภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)  (19 เมษายน 2561, 15:51 น.)
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบจัดตั้งโรงเรียน หรือใบเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสูญหาย  (11 เมษายน 2561, 12:36 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (4 เมษายน 2561, 10:14 น.)
แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  (4 เมษายน 2561, 10:15 น.)
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (29 มีนาคม 2561, 08:38 น.)
การรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภคในระบบ e-budget ปีงบประมาณ 2561   (26 มีนาคม 2561, 15:11 น.)
การายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  (26 มีนาคม 2561, 15:11 น.)
แบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  (19 มีนาคม 2561, 16:14 น.)
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)  (7 มีนาคม 2561, 15:40 น.)
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย  (5 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง...  (26 มกราคม 2561, 14:18 น.)
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๑๗ โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕...  (19 มกราคม 2561, 09:47 น.)
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา  (17 มกราคม 2561, 11:26 น.)
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  (15 มกราคม 2561, 16:11 น.)
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ DMC กรณีนักเ...  (12 มกราคม 2561, 11:27 น.)
แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ  (4 มกราคม 2561, 17:43 น.)
การตรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   (4 มกราคม 2561, 17:45 น.)
การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ  (29 ธันวาคม 2560, 13:24 น.)
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ DMC กรณีนักเ...  (28 ธันวาคม 2560, 11:01 น.)
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (27 ธันวาคม 2560, 09:41 น.)
เสนออนุมัติจัดสรรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน  (27 ธันวาคม 2560, 10:19 น.)
เชิญประชุมทางไกล(Conferrence)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  (26 ธันวาคม 2560, 13:29 น.)
เชิญประชุมทางไกล(Conferrence)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  (25 ธันวาคม 2560, 13:49 น.)
อนุมัติจัดสรรประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโล...  (22 ธันวาคม 2560, 14:56 น.)
การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ...  (22 ธันวาคม 2560, 14:58 น.)
จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)  (23 พฤศจิกายน 2560, 09:45 น.)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ปี 2560  (7 พฤศจิกายน 2560, 14:15 น.)
แจ้งให้ใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน  (2 พฤศจิกายน 2560, 13:49 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
การจัดงานสัปดาห์เผยเเพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:03 น.)
การจัดกิจกรรมระลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:15 น.)
กำหนดโครงการ คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 14:55 น.)
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:16 น.)
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:30 น.)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในสังกัดสนับสนุนและดูแลพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 18:18 น.)
การแข่งขันฟุตบอลลีกยุวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561  (1 กุมภาพันธ์ 2561, 10:52 น.)
การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน  (31 มกราคม 2561, 16:37 น.)
การอบรมอาสวาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา (กีฬาเซปักตะกร้อ และกรีฑา)  (30 มกราคม 2561, 17:25 น.)
การรณรงค์ สร้างกระทรวงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561  (29 มกราคม 2561, 13:47 น.)
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลบนไทน์  (25 มกราคม 2561, 10:59 น.)
ทั้งหมด >>
จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (24 พฤษภาคม 2561, 11:15 น.)
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการใน ร.ร.เรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561  (24 พฤษภาคม 2561, 11:25 น.)
การแข่งขันภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (แจ้ง ประธาน กพศ.)  (23 พฤษภาคม 2561, 14:56 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการของสถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว  (23 พฤษภาคม 2561, 15:01 น.)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O-NET)  (23 พฤษภาคม 2561, 15:08 น.)
การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามแนว Active Leaning  (22 พฤษภาคม 2561, 13:44 น.)
ประชุมคณะกรรมการจัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามแนว Active Leaning  (22 พฤษภาคม 2561, 13:48 น.)
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  (22 พฤษภาคม 2561, 13:51 น.)
การประเมินตนเองตามแนว 29 ประการสู่ความเป็น ร.ร.วิถีพุทธ  (1 พฤษภาคม 2561, 18:41 น.)
เสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ  (27 เมษายน 2561, 15:05 น.)
สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 2  (27 เมษายน 2561, 15:19 น.)
สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ จัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 24  (27 เมษายน 2561, 15:16 น.)
สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ จัดแข่งขันแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 10  (27 เมษายน 2561, 15:19 น.)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่น 3  (11 เมษายน 2561, 14:34 น.)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา การนำมาตรฐานตัวชี้วัด สาระคณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์ สู่การปฏิ...  (11 เมษายน 2561, 15:40 น.)
การประชุมปฏิบัติการ การนำมาตรฐานตัวชี้วัด สาระคณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์ สู่การปฏิบัติ  (11 เมษายน 2561, 15:39 น.)
ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย  (5 เมษายน 2561, 16:57 น.)
การประกวดแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ปี 61  (5 เมษายน 2561, 16:59 น.)
การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  (5 เมษายน 2561, 17:01 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนคุณภาพการศึกษา ปี 60 สู่ความสำเร็จ ปี 61  (5 เมษายน 2561, 17:27 น.)
การรายงานการจัดการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560  (4 เมษายน 2561, 15:13 น.)
การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  (29 มีนาคม 2561, 15:34 น.)
ประกาศผลการคัดเลือก ร.ร.ที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)  (16 มีนาคม 2561, 15:49 น.)
โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  (13 มีนาคม 2561, 16:12 น.)
การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560  (4 มีนาคม 2561, 13:28 น.)
การประชุมชี้แจงโครงการขยายผล ร.ร.สุขภาวะเชิงระบบ และคัดเลือกลูกข่าย  (28 กุมภาพันธ์ 2561, 13:33 น.)
แจ้ง ร.ร. กรอกข้อมูลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  (2 มีนาคม 2561, 15:32 น.)
การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา online  (22 กุมภาพันธ์ 2561, 10:39 น.)
แจ้งจัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ  (22 กุมภาพันธ์ 2561, 10:59 น.)
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560  (22 กุมภาพันธ์ 2561, 18:31 น.)
ทั้งหมด >>
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561  (21 พฤษภาคม 2561, 10:37 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกาาด้วยเทคโนโล...  (3 เมษายน 2561, 09:49 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561  (3 เมษายน 2561, 09:51 น.)
รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2  (26 กุมภาพันธ์ 2561, 11:03 น.)
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2561  (8 กุมภาพันธ์ 2561, 09:32 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี  (26 มกราคม 2561, 18:30 น.)
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษ...  (26 มกราคม 2561, 18:32 น.)
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (26 มกราคม 2561, 18:33 น.)
โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนมกราคม 2561  (24 มกราคม 2561, 08:38 น.)
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  (21 ธันวาคม 2560, 13:39 น.)
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  (21 ธันวาคม 2560, 13:40 น.)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 6 รายการ  (21 ธันวาคม 2560, 13:45 น.)
ประกาศราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   (21 ธันวาคม 2560, 13:46 น.)
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีปร...  (28 พฤศจิกายน 2560, 13:40 น.)
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  (28 พฤศจิกายน 2560, 15:54 น.)
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561  (8 พฤศจิกายน 2560, 14:36 น.)
ขอแจ้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (8 พฤศจิกายน 2560, 15:56 น.)
ราคากลาง  (8 พฤศจิกายน 2560, 16:48 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (30 ตุลาคม 2560, 11:30 น.)
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (24 ตุลาคม 2560, 09:24 น.)
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560  (17 ตุลาคม 2560, 08:29 น.)
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560  (12 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  (3 กันยายน 2560, 17:13 น.)
ฟอร์มสัญญายืมเงินไปราชการอบรมครูครบวงจร (สัญญายืม)  (12 สิงหาคม 2560, 17:47 น.)
ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมและส่งเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการโครงการอบรมครูเต็มรูปแบบ  (9 สิงหาคม 2560, 10:05 น.)
เอกสารส่งใช้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ล่าสุด)  (12 สิงหาคม 2560, 17:48 น.)
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560  (17 กรกฎาคม 2560, 11:10 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด เดือน กรกฎาคม 2560  (13 กรกฎาคม 2560, 09:02 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประ...  (28 มิถุนายน 2560, 16:20 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด  (23 มิถุนายน 2560, 10:09 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1