ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (17 สิงหาคม 2561, 13:41 น.)
คู่มือการประเมินและโปรแกรม logbook  (17 สิงหาคม 2561, 13:54 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1  (14 สิงหาคม 2561, 17:35 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑”   (10 สิงหาคม 2561, 13:19 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู   (7 สิงหาคม 2561, 15:46 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบงานสารบรรณของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้า...  (7 สิงหาคม 2561, 15:48 น.)
สำรวจข้าราชการครูประสงค์ที่จะอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้...  (6 สิงหาคม 2561, 19:20 น.)
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (2 สิงหาคม 2561, 12:18 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1  (2 สิงหาคม 2561, 15:12 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลาก...  (2 สิงหาคม 2561, 16:46 น.)
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒  (2 สิงหาคม 2561, 17:16 น.)
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   (2 สิงหาคม 2561, 17:18 น.)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  (1 สิงหาคม 2561, 16:20 น.)
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2561  (26 กรกฎาคม 2561, 15:33 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม 3...  (24 กรกฎาคม 2561, 13:10 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง องค์ประกอบ ตัวชี้วัดและค่าคะแนนในการพิจารณาจัดบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ...  (24 กรกฎาคม 2561, 17:05 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทย...  (23 กรกฎาคม 2561, 16:44 น.)
การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาสตราจ...  (20 กรกฎาคม 2561, 20:59 น.)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้...  (18 กรกฎาคม 2561, 14:16 น.)
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (17 กรกฎาคม 2561, 09:50 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารและคุณครู   (17 กรกฎาคม 2561, 09:52 น.)
ขอเชิญบุคลากรหรือผู้ที่มีความสนใจเข้าอบรมสัมมนาตามหลักสูตรการอบรม จำนวน ๗ หลักสูตร  (16 กรกฎาคม 2561, 11:08 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”  (16 กรกฎาคม 2561, 18:05 น.)
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก...  (16 กรกฎาคม 2561, 14:17 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  (16 กรกฎาคม 2561, 18:02 น.)
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเทศไทย)  (13 กรกฎาคม 2561, 14:35 น.)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้...  (13 กรกฎาคม 2561, 18:01 น.)
ขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference) การประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 212/60  (11 กรกฎาคม 2561, 14:14 น.)
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (11 กรกฎาคม 2561, 14:18 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑  (11 กรกฎาคม 2561, 18:03 น.)
ทั้งหมด >>
อนุมัติการจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ...  (17 สิงหาคม 2561, 08:55 น.)
การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2561  (15 สิงหาคม 2561, 15:59 น.)
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2   (10 สิงหาคม 2561, 08:46 น.)
สำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  (16 กรกฎาคม 2561, 13:52 น.)
อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามรโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำป...  (16 กรกฎาคม 2561, 15:01 น.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้...  (25 มิถุนายน 2561, 14:09 น.)
แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน  (15 มิถุนายน 2561, 16:52 น.)
การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผุ้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีง...  (13 มิถุนายน 2561, 13:10 น.)
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปี 2561  (28 พฤษภาคม 2561, 15:15 น.)
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ...  (18 พฤษภาคม 2561, 14:39 น.)
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  (18 พฤษภาคม 2561, 14:41 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%) และภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)  (19 เมษายน 2561, 15:51 น.)
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบจัดตั้งโรงเรียน หรือใบเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสูญหาย  (11 เมษายน 2561, 12:36 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (4 เมษายน 2561, 10:14 น.)
แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  (4 เมษายน 2561, 10:15 น.)
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (29 มีนาคม 2561, 08:38 น.)
การรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภคในระบบ e-budget ปีงบประมาณ 2561   (26 มีนาคม 2561, 15:11 น.)
การายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  (26 มีนาคม 2561, 15:11 น.)
แบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  (19 มีนาคม 2561, 16:14 น.)
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)  (7 มีนาคม 2561, 15:40 น.)
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย  (5 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง...  (26 มกราคม 2561, 14:18 น.)
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๑๗ โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕...  (19 มกราคม 2561, 09:47 น.)
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา  (17 มกราคม 2561, 11:26 น.)
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  (15 มกราคม 2561, 16:11 น.)
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ DMC กรณีนักเ...  (12 มกราคม 2561, 11:27 น.)
แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ  (4 มกราคม 2561, 17:43 น.)
การตรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   (4 มกราคม 2561, 17:45 น.)
การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ  (29 ธันวาคม 2560, 13:24 น.)
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ DMC กรณีนักเ...  (28 ธันวาคม 2560, 11:01 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
การจัดงานสัปดาห์เผยเเพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:03 น.)
การจัดกิจกรรมระลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:15 น.)
กำหนดโครงการ คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 14:55 น.)
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:16 น.)
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:30 น.)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในสังกัดสนับสนุนและดูแลพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 18:18 น.)
การแข่งขันฟุตบอลลีกยุวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561  (1 กุมภาพันธ์ 2561, 10:52 น.)
การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน  (31 มกราคม 2561, 16:37 น.)
การอบรมอาสวาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา (กีฬาเซปักตะกร้อ และกรีฑา)  (30 มกราคม 2561, 17:25 น.)
การรณรงค์ สร้างกระทรวงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561  (29 มกราคม 2561, 13:47 น.)
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลบนไทน์  (25 มกราคม 2561, 10:59 น.)
ทั้งหมด >>
ขอเชิญ ผู้บริหาร และครู ร.ร.ขนาดเล็ก (ตามรายชื่อ) เข้าประชุม NEW DLTV ผ่านถ่ายทอดสด  (19 สิงหาคม 2561, 03:05 น.)
แจ้ง ร.ร.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (27 ร.ร.) รับตราพระราชทาน  (15 สิงหาคม 2561, 14:11 น.)
รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)  (15 สิงหาคม 2561, 15:43 น.)
ประชาสัมพันธ์เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ภาคกลางและภาคตะวันออก  (15 สิงหาคม 2561, 15:45 น.)
การอบรม ปปช.สพฐ.น้อย , ปปช.สพฐ.ชุมชน และนักเรียนแกนนำค่าย "คนดีของแผ่นดิน" (โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 4)  (10 สิงหาคม 2561, 10:57 น.)
เชิญประชุมขับเคลื่อนเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  (10 สิงหาคม 2561, 11:03 น.)
ขอเชิญร่วมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561  (31 กรกฎาคม 2561, 11:57 น.)
ประชุมวิทยากรค่ายผู้นำแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 "คุณธรรมนำชีวิตน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาตนเองสู่ความเป...  (31 กรกฎาคม 2561, 12:02 น.)
การอบรมค่ายผู้นำแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 "คุณธรรมนำชีวิตน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้น...  (31 กรกฎาคม 2561, 12:04 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1  (31 กรกฎาคม 2561, 14:56 น.)
การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ  (31 กรกฎาคม 2561, 17:05 น.)
การแต่งตั้ง ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนโครงการ "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)  (26 กรกฎาคม 2561, 14:05 น.)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 61  (26 กรกฎาคม 2561, 14:26 น.)
ประชาสัมพันธ์สื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 61  (26 กรกฎาคม 2561, 14:33 น.)
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ "วินัยจราจร"  (26 กรกฎาคม 2561, 14:35 น.)
ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่ม ร.ร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561  (26 กรกฎาคม 2561, 14:39 น.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเอแม็ท อบจ.ศรีสะเกษ  (19 กรกฎาคม 2561, 15:41 น.)
การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ท ซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5  (19 กรกฎาคม 2561, 15:46 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เทคนิคสร้างสื่อ ส่งเสริมการอ่าน  (19 กรกฎาคม 2561, 15:52 น.)
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์ คณิต ปี 61  (18 กรกฎาคม 2561, 11:36 น.)
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561  (18 กรกฎาคม 2561, 11:37 น.)
ประกวดวาดภาพ สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์  (18 กรกฎาคม 2561, 11:41 น.)
เผยแพร่สื่อการสอนด้านพลังงาน  (18 กรกฎาคม 2561, 11:44 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก Best Practice การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  (18 กรกฎาคม 2561, 17:34 น.)
ประชุมสร้างความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คัดเลือก Best Practice การบริหารจัดการศึกษาป...  (18 กรกฎาคม 2561, 17:42 น.)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ปี 61  (18 กรกฎาคม 2561, 18:01 น.)
การอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล   (18 กรกฎาคม 2561, 18:08 น.)
เสนอหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสืออ่านเพิ่มเติมห้องสมุด  (18 กรกฎาคม 2561, 18:15 น.)
ประกวดโครงการจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 2  (18 กรกฎาคม 2561, 18:52 น.)
การถอดบทเรียน ร.ร.ประชารัฐ รุ่น 1 ( ปีการศึกษา 2559 - 2560 )  (11 กรกฎาคม 2561, 17:25 น.)
ทั้งหมด >>
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนสิงหาคม 2561  (8 สิงหาคม 2561, 14:17 น.)
แนวปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมหรือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ  (5 กรกฎาคม 2561, 09:07 น.)
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล มิ.ย.61 โอนเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61  (25 มิถุนายน 2561, 09:44 น.)
ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (15 มิถุนายน 2561, 14:17 น.)
สรุปผลการจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561  (14 มิถุนายน 2561, 10:46 น.)
สรุปผลการจัดซื้อเดือนพฤษภาคม 2561  (14 มิถุนายน 2561, 10:47 น.)
เอกสารการอบรมครูทั้งระบบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ล่าสุด)  (7 มิถุนายน 2561, 11:46 น.)
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  (1 มิถุนายน 2561, 15:44 น.)
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561  (21 พฤษภาคม 2561, 10:37 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกาาด้วยเทคโนโล...  (3 เมษายน 2561, 09:49 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561  (3 เมษายน 2561, 09:51 น.)
รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2  (26 กุมภาพันธ์ 2561, 11:03 น.)
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2561  (8 กุมภาพันธ์ 2561, 09:32 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี  (26 มกราคม 2561, 18:30 น.)
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษ...  (26 มกราคม 2561, 18:32 น.)
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (26 มกราคม 2561, 18:33 น.)
โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนมกราคม 2561  (24 มกราคม 2561, 08:38 น.)
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  (21 ธันวาคม 2560, 13:39 น.)
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  (21 ธันวาคม 2560, 13:40 น.)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 6 รายการ  (21 ธันวาคม 2560, 13:45 น.)
ประกาศราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   (21 ธันวาคม 2560, 13:46 น.)
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีปร...  (28 พฤศจิกายน 2560, 13:40 น.)
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  (28 พฤศจิกายน 2560, 15:54 น.)
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561  (8 พฤศจิกายน 2560, 14:36 น.)
ขอแจ้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (8 พฤศจิกายน 2560, 15:56 น.)
ราคากลาง  (8 พฤศจิกายน 2560, 16:48 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (30 ตุลาคม 2560, 11:30 น.)
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (24 ตุลาคม 2560, 09:24 น.)
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560  (17 ตุลาคม 2560, 08:29 น.)
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560  (12 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1