ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
โครงการการบริหารและการพัฒนาครูสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  (21 กันยายน 2560, 11:23 น.)
โครงการฝึกอบรมครูช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในอาเชียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  (16 กันยายน 2560, 15:20 น.)
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (15 กันยายน 2560, 15:40 น.)
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   (14 กันยายน 2560, 15:18 น.)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  (12 กันยายน 2560, 13:42 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน...  (12 กันยายน 2560, 15:49 น.)
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....  (12 กันยายน 2560, 15:51 น.)
การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 62 พ....  (12 กันยายน 2560, 15:54 น.)
สำรวจวันลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (11 กันยายน 2560, 15:45 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ...  (11 กันยายน 2560, 15:40 น.)
พิธีมอบถ้วยพระราชทานโล่ และเข็มเกียรติยศ  (11 กันยายน 2560, 15:42 น.)
เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกภาษาอังกษ ลำดับที่ 5 ลำดับที่ 6 และสำรองลำดับที่ 7, วิชาเอกวิทยาศา...  (6 กันยายน 2560, 15:52 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ.2560  (4 กันยายน 2560, 09:51 น.)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 (รอบที่2) ตามมติ กศจ.ศรีสะเกษ ครั้งท...  (4 กันยายน 2560, 10:04 น.)
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ T...  (4 กันยายน 2560, 17:09 น.)
การเปลี่ยนแปลงปุ่มกด ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาค...  (31 สิงหาคม 2560, 14:03 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม  (31 สิงหาคม 2560, 14:04 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  (31 สิงหาคม 2560, 14:05 น.)
ประชาสัมพันธ์ เชิญอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ.3) และเชี่ยวชาญ(ค.ศ.4) : เน้นพาทำ พาเ...  (31 สิงหาคม 2560, 14:08 น.)
ด่วนที่สุด การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดั...  (31 สิงหาคม 2560, 14:25 น.)
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  (25 สิงหาคม 2560, 15:44 น.)
สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม  (22 สิงหาคม 2560, 10:44 น.)
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต รายละเอ...  (22 สิงหาคม 2560, 14:09 น.)
การบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (22 สิงหาคม 2560, 14:12 น.)
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  (22 สิงหาคม 2560, 17:17 น.)
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  (22 สิงหาคม 2560, 17:21 น.)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  (21 สิงหาคม 2560, 17:46 น.)
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2560  (18 สิงหาคม 2560, 09:57 น.)
เรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างธุรการโรงเรียน ลำดับที่ 24,30,32,34,35 และสำรองลำ...  (18 สิงหาคม 2560, 10:31 น.)
การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560  (18 สิงหาคม 2560, 11:22 น.)
ทั้งหมด >>
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประจำปีการศึกษา 2560  (9 มิถุนายน 2560, 11:06 น.)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560  (11 พฤษภาคม 2560, 14:32 น.)
การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สั...  (11 พฤษภาคม 2560, 14:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (1 พฤษภาคม 2560, 10:56 น.)
ด่วน...ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนสังกัดอื่น  (27 เมษายน 2560, 09:41 น.)
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้น...  (26 เมษายน 2560, 11:31 น.)
การกรอกแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  (5 เมษายน 2560, 16:07 น.)
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  (30 มีนาคม 2560, 16:42 น.)
แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทค...  (29 มีนาคม 2560, 14:25 น.)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน และวิธีการคำนวณงบประมาณในการจัดทำโครงการ กิจกรรมของ...  (29 มีนาคม 2560, 15:11 น.)
อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอรืและอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทา...  (15 มีนาคม 2560, 10:24 น.)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ Obecmail  (16 มีนาคม 2560, 14:41 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุ...  (1 มีนาคม 2560, 14:08 น.)
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  (28 กุมภาพันธ์ 2560, 11:14 น.)
แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน  (28 กุมภาพันธ์ 2560, 15:17 น.)
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  (27 กุมภาพันธ์ 2560, 17:01 น.)
การรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา  (17 มกราคม 2560, 09:42 น.)
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการรื้อถอนอุปกรณ์ TOT Satellite  (22 ธันวาคม 2559, 10:28 น.)
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)  (1 ธันวาคม 2559, 10:33 น.)
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐให้เป็นปัจจุบัน (ร.ร.ประชารัฐ 17 โรงเรียน)  (30 พฤศจิกายน 2559, 11:30 น.)
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (20 ตุลาคม 2559, 10:45 น.)
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (17 ตุลาคม 2559, 11:22 น.)
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  (13 ตุลาคม 2559, 08:42 น.)
ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)  (13 ตุลาคม 2559, 08:44 น.)
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (10 ตุลาคม 2559, 13:37 น.)
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (10 ตุลาคม 2559, 13:39 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื...  (10 ตุลาคม 2559, 14:04 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใ้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบ...  (10 ตุลาคม 2559, 14:06 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื...  (8 ตุลาคม 2559, 14:24 น.)
การรายงานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา รอบ ๖ เดือนหลัง  (21 กันยายน 2559, 09:46 น.)
ทั้งหมด >>
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  (1 กันยายน 2560, 16:45 น.)
การแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก ชาย - หญิง ชิงชนะเลิ ศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐  (31 สิงหาคม 2560, 13:41 น.)
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560   (31 สิงหาคม 2560, 14:32 น.)
การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot)เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ  (24 สิงหาคม 2560, 08:44 น.)
การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย  (23 สิงหาคม 2560, 09:40 น.)
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  (23 สิงหาคม 2560, 09:44 น.)
โครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล 5"  (17 สิงหาคม 2560, 11:09 น.)
การประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1  (24 กรกฎาคม 2560, 14:41 น.)
การรายงานผลตามแบบรายงานผลตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  (18 กรกฎาคม 2560, 10:25 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการ HORES Young Writer 2517 ในหัวข้อ สนุกคิด สนุกเขียน ...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทานฯ  (18 กรกฎาคม 2560, 11:18 น.)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน  (18 กรกฎาคม 2560, 11:27 น.)
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561  (18 กรกฎาคม 2560, 11:53 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำป...  (17 กรกฎาคม 2560, 16:50 น.)
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560  (7 กรกฎาคม 2560, 09:45 น.)
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมประกวด เพื่อคัดเลือกเยาวสตรีไท...  (5 กรกฎาคม 2560, 09:48 น.)
การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต  (5 กรกฎาคม 2560, 11:32 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการ 9 ล้านดวง ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมจักกัปปวัตนสูตรถวายพระราชราชกุศลแด่ฯ  (30 มิถุนายน 2560, 10:45 น.)
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  (27 มิถุนายน 2560, 10:59 น.)
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิ.ย. ) ประจำปี 2560  (23 มิถุนายน 2560, 18:05 น.)
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  (21 มิถุนายน 2560, 16:49 น.)
ผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขต ประจำปี 2560  (19 มิถุนายน 2560, 11:28 น.)
ขอเชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย  (16 มิถุนายน 2560, 15:39 น.)
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560  (15 มิถุนายน 2560, 15:45 น.)
ประกาศ สนง. ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดโครงงานรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560  (14 มิถุนายน 2560, 14:51 น.)
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขต (มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์)   (14 มิถุนายน 2560, 15:10 น.)
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย มีไฟล์แนบ   (1 มิถุนายน 2560, 14:45 น.)
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภา...  (30 พฤษภาคม 2560, 09:25 น.)
แจ้งเตือนความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก  (29 พฤษภาคม 2560, 17:44 น.)
การคัดเลือกผลงานเขียนของนักเรียนที่จะลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  (25 พฤษภาคม 2560, 13:42 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน  (24 พฤษภาคม 2560, 12:04 น.)
ทั้งหมด >>
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  (20 กันยายน 2560, 17:47 น.)
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ปี 2559 และรับเกียรติบัตร  (20 กันยายน 2560, 17:51 น.)
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน โดยใช้ PLC  (20 กันยายน 2560, 17:54 น.)
ประกาศผลการคัดเลือก ร.ร.ต้นแบบปลอดขยะยอดเยี่ยมระดับเขต ประจำปี 2560  (18 กันยายน 2560, 11:14 น.)
เชิญประชุมเตรียมการอบรมการอ่านการเขียนฯ  (15 กันยายน 2560, 16:54 น.)
ประชุมอบรมการวัดผลประเมินผลการอ่านการเขียน  (15 กันยายน 2560, 16:58 น.)
การประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 2  (11 กันยายน 2560, 10:58 น.)
เชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทย  (11 กันยายน 2560, 11:23 น.)
การประกวดคัดเลือก ร.ร.ต้นแบบปลอดขยะยอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่  (11 กันยายน 2560, 21:06 น.)
ขอเชิญประชุมเตรียมการอบรมการอ่านการเขียน  (5 กันยายน 2560, 17:58 น.)
ประชุม Admin จัดทำโปรแกรมลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67  (1 กันยายน 2560, 15:09 น.)
เชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวให...  (1 กันยายน 2560, 17:07 น.)
ขอเชิญ คณะกรรมการ ร่วมประชุมจัดทำหลักสูตร การสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใ...  (1 กันยายน 2560, 17:15 น.)
ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ (รายชื่อตามคำสั่ง)  (1 กันยายน 2560, 17:48 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้" (ร.ร. ตามรายชื่อ)  (1 กันยายน 2560, 17:53 น.)
เชิญประชุม ประธาน กพศ. และประธานศูนย์สาระ ประชุมงานศิลปหัตถกรรม ปี 60  (29 สิงหาคม 2560, 09:34 น.)
เชิญ ผู้มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ เข้าประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแนวใหม่  (29 สิงหาคม 2560, 09:46 น.)
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแนวใหม่  (29 สิงหาคม 2560, 10:13 น.)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการ PLC  (25 สิงหาคม 2560, 16:57 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูสอน ม.3 และ ม.6  (25 สิงหาคม 2560, 16:59 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูสอน ป.6  (25 สิงหาคม 2560, 17:02 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการ PLC สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2560, 17:06 น.)
ประชุมปฏิบัติการแนวทางจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต  (23 สิงหาคม 2560, 11:26 น.)
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"  (22 สิงหาคม 2560, 09:42 น.)
ข้อสอบพร้อมคู่มือ การวัดและประเมินผลการอ่านการเขียน นร.ป.๑-๖ และ การรู้เรื่องการอ่าน นร.ม.๑-๓  (17 สิงหาคม 2560, 23:31 น.)
แจ้ง ร.ร.ประชารัฐ ประชุมบริหารจัดการโครงการ ร.ร.ประชารัฐ  (17 สิงหาคม 2560, 23:44 น.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวัดและประเมินผลพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ : NT  (8 สิงหาคม 2560, 18:21 น.)
TTSF_ รับสมัครครูวิทยาศาสตร์รับรางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเร  (2 สิงหาคม 2560, 09:36 น.)
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ประธาน กพศ.)  (2 สิงหาคม 2560, 15:36 น.)
โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติ ชิงถ้วยประทานฯ  (26 กรกฎาคม 2560, 10:39 น.)
ทั้งหมด >>
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  (3 กันยายน 2560, 17:13 น.)
ฟอร์มสัญญายืมเงินไปราชการอบรมครูครบวงจร (สัญญายืม)  (12 สิงหาคม 2560, 17:47 น.)
ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมและส่งเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการโครงการอบรมครูเต็มรูปแบบ  (9 สิงหาคม 2560, 10:05 น.)
เอกสารส่งใช้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ล่าสุด)  (12 สิงหาคม 2560, 17:48 น.)
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560  (17 กรกฎาคม 2560, 11:10 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด เดือน กรกฎาคม 2560  (13 กรกฎาคม 2560, 09:02 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประ...  (28 มิถุนายน 2560, 16:20 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด  (23 มิถุนายน 2560, 10:09 น.)
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560  (20 มิถุนายน 2560, 10:40 น.)
การโอนสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  (24 พฤษภาคม 2560, 17:27 น.)
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2560  (19 พฤษภาคม 2560, 10:02 น.)
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2560  (19 พฤษภาคม 2560, 10:04 น.)
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  (19 พฤษภาคม 2560, 10:07 น.)
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  (9 พฤษภาคม 2560, 17:19 น.)
โอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล  (4 พฤษภาคม 2560, 18:49 น.)
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการสึกษาด้วยเทตโนโลยีศึกษาทางไกล...  (28 มีนาคม 2560, 09:39 น.)
ขอให็โรงเรียนในสังกัดทุกโรงในสังกัด  (16 มีนาคม 2560, 13:35 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560 รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา  (7 มีนาคม 2560, 11:41 น.)
คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าสำนักงาน (หน่วยจัดซื้อ)  (22 กุมภาพันธ์ 2560, 15:03 น.)
โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  (22 กุมภาพันธ์ 2560, 15:58 น.)
แจ้งรายละเอียด รูปแบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อหัก ณที่จ่าย  (16 มกราคม 2560, 12:10 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  (23 ธันวาคม 2559, 09:26 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  (30 พฤศจิกายน 2559, 08:58 น.)
การโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559  (23 พฤศจิกายน 2559, 15:41 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ  (23 พฤศจิกายน 2559, 16:17 น.)
โอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบกลาง  (18 พฤศจิกายน 2559, 16:20 น.)
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สวัสดี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ  (16 พฤศจิกายน 2559, 13:29 น.)
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง  (15 พฤศจิกายน 2559, 09:38 น.)
อนุมัติเงินงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (15 พฤศจิกายน 2559, 09:56 น.)
อนุมัติเงินงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (15 พฤศจิกายน 2559, 09:58 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1