ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
ดาวน์โหลด วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว...  (19 ตุลาคม 2561, 16:19 น.)
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑...  (24 สิงหาคม 2561, 14:41 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1  (23 สิงหาคม 2561, 15:11 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (23 สิงหาคม 2561, 16:02 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (17 สิงหาคม 2561, 13:41 น.)
คู่มือการประเมินและโปรแกรม logbook  (17 สิงหาคม 2561, 13:54 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1  (14 สิงหาคม 2561, 17:35 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑”   (10 สิงหาคม 2561, 13:19 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู   (7 สิงหาคม 2561, 15:46 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบงานสารบรรณของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้า...  (7 สิงหาคม 2561, 15:48 น.)
สำรวจข้าราชการครูประสงค์ที่จะอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้...  (6 สิงหาคม 2561, 19:20 น.)
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (2 สิงหาคม 2561, 12:18 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1  (2 สิงหาคม 2561, 15:12 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลาก...  (2 สิงหาคม 2561, 16:46 น.)
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒  (2 สิงหาคม 2561, 17:16 น.)
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   (2 สิงหาคม 2561, 17:18 น.)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  (1 สิงหาคม 2561, 16:20 น.)
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2561  (26 กรกฎาคม 2561, 15:33 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม 3...  (24 กรกฎาคม 2561, 13:10 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง องค์ประกอบ ตัวชี้วัดและค่าคะแนนในการพิจารณาจัดบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ...  (24 กรกฎาคม 2561, 17:05 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทย...  (23 กรกฎาคม 2561, 16:44 น.)
การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาสตราจ...  (20 กรกฎาคม 2561, 20:59 น.)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้...  (18 กรกฎาคม 2561, 14:16 น.)
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (17 กรกฎาคม 2561, 09:50 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารและคุณครู   (17 กรกฎาคม 2561, 09:52 น.)
ขอเชิญบุคลากรหรือผู้ที่มีความสนใจเข้าอบรมสัมมนาตามหลักสูตรการอบรม จำนวน ๗ หลักสูตร  (16 กรกฎาคม 2561, 11:08 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”  (16 กรกฎาคม 2561, 18:05 น.)
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก...  (16 กรกฎาคม 2561, 14:17 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  (16 กรกฎาคม 2561, 18:02 น.)
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเทศไทย)  (13 กรกฎาคม 2561, 14:35 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  (5 พฤศจิกายน 2561, 16:51 น.)
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (25 ตุลาคม 2561, 15:31 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (25 ตุลาคม 2561, 15:31 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  (24 ตุลาคม 2561, 14:49 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (24 ตุลาคม 2561, 14:50 น.)
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ช่วงที่ 2  (3 ตุลาคม 2561, 10:47 น.)
การแจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (25 กันยายน 2561, 09:38 น.)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ...  (21 กันยายน 2561, 14:54 น.)
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุ...  (19 กันยายน 2561, 14:13 น.)
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  (14 กันยายน 2561, 09:00 น.)
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้...  (4 กันยายน 2561, 16:15 น.)
การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอนป...  (27 สิงหาคม 2561, 08:44 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโ...  (27 สิงหาคม 2561, 16:01 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒ...  (27 สิงหาคม 2561, 16:01 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (27 สิงหาคม 2561, 08:44 น.)
จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีห...  (23 สิงหาคม 2561, 16:50 น.)
อนุมัติการจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ...  (17 สิงหาคม 2561, 08:55 น.)
การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2561  (15 สิงหาคม 2561, 15:59 น.)
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2   (10 สิงหาคม 2561, 08:46 น.)
สำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  (16 กรกฎาคม 2561, 13:52 น.)
อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามรโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำป...  (16 กรกฎาคม 2561, 15:01 น.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้...  (25 มิถุนายน 2561, 14:09 น.)
แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน  (15 มิถุนายน 2561, 16:52 น.)
การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผุ้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีง...  (13 มิถุนายน 2561, 13:10 น.)
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปี 2561  (28 พฤษภาคม 2561, 15:15 น.)
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ...  (18 พฤษภาคม 2561, 14:39 น.)
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  (18 พฤษภาคม 2561, 14:41 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%) และภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)  (19 เมษายน 2561, 15:51 น.)
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบจัดตั้งโรงเรียน หรือใบเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสูญหาย  (11 เมษายน 2561, 12:36 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (4 เมษายน 2561, 10:14 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
การจัดงานสัปดาห์เผยเเพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:03 น.)
การจัดกิจกรรมระลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:15 น.)
กำหนดโครงการ คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 14:55 น.)
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:16 น.)
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:30 น.)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในสังกัดสนับสนุนและดูแลพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 18:18 น.)
การแข่งขันฟุตบอลลีกยุวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561  (1 กุมภาพันธ์ 2561, 10:52 น.)
การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน  (31 มกราคม 2561, 16:37 น.)
การอบรมอาสวาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา (กีฬาเซปักตะกร้อ และกรีฑา)  (30 มกราคม 2561, 17:25 น.)
การรณรงค์ สร้างกระทรวงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561  (29 มกราคม 2561, 13:47 น.)
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลบนไทน์  (25 มกราคม 2561, 10:59 น.)
ทั้งหมด >>
การประเมิน การอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 61 (ครั้งที่ 1)  (12 พฤศจิกายน 2561, 14:28 น.)
โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2019  (9 พฤศจิกายน 2561, 17:55 น.)
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ สพฐ. กำหนด (47 ร.ร.)  (7 พฤศจิกายน 2561, 15:51 น.)
สำรวจบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ร่วมอบรมครูแกนนำตามแนวคิด High Scope  (6 พฤศจิกายน 2561, 15:30 น.)
การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปี 61  (6 พฤศจิกายน 2561, 17:22 น.)
การส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา  (5 พฤศจิกายน 2561, 10:49 น.)
เชิญคณะกรรมการนิเทศงานศิลปหัตกรรม ประชุมเตรียมการ  (5 พฤศจิกายน 2561, 16:31 น.)
การนิเทศ ติดตาม กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขต ไปแข่งขันระดับชาติ ปี 2561  (2 พฤศจิกายน 2561, 19:04 น.)
การใช้ขอสอบปลายปีของผู้เรียน  (30 ตุลาคม 2561, 10:10 น.)
การนิเทศความพร้อม เปิดภาคเรียน 2/2561 (แจ้งประธาน กพศ.)  (30 ตุลาคม 2561, 10:13 น.)
การนิเทศความพร้อม เปิดภาคเรียน 2/2561 (แจ้ง ผอ.ร.ร.)  (30 ตุลาคม 2561, 10:15 น.)
ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับส่งเสริมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู  (29 ตุลาคม 2561, 10:57 น.)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน @ บรุีรัมย์  (23 ตุลาคม 2561, 07:46 น.)
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  (17 ตุลาคม 2561, 18:53 น.)
การจัดงานมหากรรมวิชาการ (แข่งทักษะระดับภาค จ.บุรีรัมย์)  (18 ตุลาคม 2561, 10:25 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD  (1 ตุลาคม 2561, 16:35 น.)
งาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข 29 ก.ย.61)  (30 กันยายน 2561, 08:10 น.)
แจ้ง ร.ร. ที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต กิจกรรมสภานักเรียน  (24 กันยายน 2561, 19:16 น.)
การอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (2 รุ่น)  (23 กันยายน 2561, 19:09 น.)
การจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (5 ร.ร.)  (23 กันยายน 2561, 19:07 น.)
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  (23 กันยายน 2561, 19:30 น.)
การทดสอบความรู้วิทย์ คณิต ม.ต้น ปี 61  (22 กันยายน 2561, 16:04 น.)
การอบรมแนะแนวประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery  (22 กันยายน 2561, 16:07 น.)
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต ปี 61  (27 กันยายน 2561, 09:43 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่ออาชีพด้านเทคโนโลยี ( แก้ไข QR Code )  (20 กันยายน 2561, 21:39 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมฝึกทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (อบรมสื่...  (18 กันยายน 2561, 00:04 น.)
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (18 กันยายน 2561, 11:09 น.)
แจ้งกรรมการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD   (18 กันยายน 2561, 13:33 น.)
ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กพิเศษ  (18 กันยายน 2561, 13:52 น.)
การนิเทศ ติดตามครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (ฺBoot Camp)  (17 กันยายน 2561, 22:31 น.)
ทั้งหมด >>
ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ   (13 พฤศจิกายน 2561, 09:27 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (12 พฤศจิกายน 2561, 14:11 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  (24 ตุลาคม 2561, 14:51 น.)
พื้นที่พิเศษ  (10 ตุลาคม 2561, 13:48 น.)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ  (26 กันยายน 2561, 15:55 น.)
ส่งเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาครูุรูปแบบครบวงจร ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561  (17 กันยายน 2561, 17:29 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโต๊ะ -เก้าอี้นักเรียน  (15 กันยายน 2561, 17:21 น.)
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 2  (12 กันยายน 2561, 09:28 น.)
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกันยายน 2561  (5 กันยายน 2561, 09:34 น.)
เรื่องประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการ  (30 สิงหาคม 2561, 19:25 น.)
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนสิงหาคม 2561  (8 สิงหาคม 2561, 14:17 น.)
แนวปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมหรือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ  (5 กรกฎาคม 2561, 09:07 น.)
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล มิ.ย.61 โอนเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61  (25 มิถุนายน 2561, 09:44 น.)
ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (15 มิถุนายน 2561, 14:17 น.)
สรุปผลการจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561  (14 มิถุนายน 2561, 10:46 น.)
สรุปผลการจัดซื้อเดือนพฤษภาคม 2561  (14 มิถุนายน 2561, 10:47 น.)
เอกสารการอบรมครูทั้งระบบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ล่าสุด)  (7 มิถุนายน 2561, 11:46 น.)
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  (1 มิถุนายน 2561, 15:44 น.)
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561  (21 พฤษภาคม 2561, 10:37 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกาาด้วยเทคโนโล...  (3 เมษายน 2561, 09:49 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561  (3 เมษายน 2561, 09:51 น.)
รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2  (26 กุมภาพันธ์ 2561, 11:03 น.)
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2561  (8 กุมภาพันธ์ 2561, 09:32 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี  (26 มกราคม 2561, 18:30 น.)
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษ...  (26 มกราคม 2561, 18:32 น.)
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (26 มกราคม 2561, 18:33 น.)
โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนมกราคม 2561  (24 มกราคม 2561, 08:38 น.)
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  (21 ธันวาคม 2560, 13:39 น.)
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  (21 ธันวาคม 2560, 13:40 น.)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 6 รายการ  (21 ธันวาคม 2560, 13:45 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1