ส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS++(Smart Area) จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

วัน เดือน ปีที่ส่ง ถึง เรื่อง ผู้ส่ง
2017-01-02 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ นางสาววรญา ศรชัยญาติ
2017-01-04 ผอ.ร.ร.สวงษ์พัฒนศึกษา แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน น.ส.พัชรอัมพร ดวงแก้ว
2017-01-04 สพฐ. แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน ปีการศึกษา 2561 นางสังวร ทวีศรี
2017-01-04 ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล การอนุญาตให้รับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กที่มีอายุ ๓ ขวบย่างเข้าปีที่ ๔ นางสังวร ทวีศรี
2017-01-04 ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน ปีการศึกษา 2561 นางสังวร ทวีศรี
2017-01-04 ผู้อำนวยการโรงเรียน การตรวจสอบข้าราชการที่ใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน นางสาวนงนภัส สวนหมาก
2017-01-04 ผอ.รร.ทุกโรงเรียน แจ้งประกาศเขตบริการสถานศึกษา นางสังวร ทวีศรี
2017-01-04 ร.ร.บ้านระกา, บ้านตาเปียง, บ้านละลม, บ้านแซรสะโบว, บ้านพรหมเจริญ เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยและการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้เพื่อให้ผล O-NET เพิ่มสูงขึ้น นางเวชะณิการ์
2017-01-04 ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา แจ้งประกาศเขตบริการสถานศึกษา นางสังวร ทวีศรี
2017-01-04 หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วน จำกัด ไพศาลวิทยาและหุ้นส่วนบริษัทต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนรางวัลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ นายกอบชัย สายทอง

 หน้าแรก ต่อไป ย้อนกลับ หน้าสุดท้าย

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (25 ต.ค.-14 พ.ย. 59)