ส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS++(Smart Area) จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

วัน เดือน ปีที่ส่ง ถึง เรื่อง ผู้ส่ง
2017-01-02 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ นางสาววรญา ศรชัยญาติ
2018-01-03 วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะเกษ นางนันทนา หมื่นจิตร
2017-01-04 ผอ.ร.ร.สวงษ์พัฒนศึกษา แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน น.ส.พัชรอัมพร ดวงแก้ว
2018-01-03 ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน นางกัญญนัท นันทสิงห์
2017-01-04 สพฐ. แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน ปีการศึกษา 2561 นางสังวร ทวีศรี
2018-01-03 น.ส.วิยะดา เจียวรัมย์ เรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป นางกัญญนัท นันทสิงห์
2017-01-04 ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล การอนุญาตให้รับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กที่มีอายุ ๓ ขวบย่างเข้าปีที่ ๔ นางสังวร ทวีศรี
2018-01-03 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ การยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5) นางสมปอง สีดำ
2017-01-04 ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน ปีการศึกษา 2561 นางสังวร ทวีศรี
2018-01-03 ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม ขอเชิญประชุม นายกอบชัย สายทอง

 หน้าแรก ต่อไป ย้อนกลับ หน้าสุดท้าย

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (25 ต.ค.-14 พ.ย. 59)