ส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS++(Smart Area) จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (เข้าระบบ AMSS++)

เลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปีที่ส่ง ถึง เรื่อง ผู้ส่ง กลุ่ม
ที่ ศธ 04140/1 2017-01-02 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ นางสาววรญา ศรชัยญาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/2 2017-01-04 ผอ.ร.ร.สวงษ์พัฒนศึกษา แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน น.ส.พัชรอัมพร ดวงแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/3 2017-01-04 สพฐ. แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน ปีการศึกษา 2561 นางสังวร ทวีศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/4 2017-01-04 ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล การอนุญาตให้รับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กที่มีอายุ ๓ ขวบย่างเข้าปีที่ ๔ นางสังวร ทวีศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/5 2017-01-04 ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน ปีการศึกษา 2561 นางสังวร ทวีศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/6 2017-01-04 ผู้อำนวยการโรงเรียน การตรวจสอบข้าราชการที่ใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน นางสาวนงนภัส สวนหมาก หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่ ศธ 04140/ว7 2017-01-04 ผอ.รร.ทุกโรงเรียน แจ้งประกาศเขตบริการสถานศึกษา นางสังวร ทวีศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/ว8 2017-01-04 ร.ร.บ้านระกา, บ้านตาเปียง, บ้านละลม, บ้านแซรสะโบว, บ้านพรหมเจริญ เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยและการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้เพื่อให้ผล O-NET เพิ่มสูงขึ้น นางเวชะณิการ์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/9 2017-01-04 ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา แจ้งประกาศเขตบริการสถานศึกษา นางสังวร ทวีศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/10 2017-01-04 หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วน จำกัด ไพศาลวิทยาและหุ้นส่วนบริษัทต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนรางวัลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ นายกอบชัย สายทอง กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/11 2017-01-04 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ/บ้านทำนบ/ขุขันธ์วิทย์/บ้านดู่/ละลม อนุมัติจัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา นางสาววรญา ศรชัยญาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/12 2017-01-04 สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ แบบขอเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/13 2016-12-30 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำส่งใบเสร็จเงินการจัดงานแลองวันเด็กแห่งขาติ ประจำปี 2560 นางเพ็ญศรี คำวงค์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/14 2017-01-04 ผอ.ร.ร.บ้านบัวบก ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักเเรม น.ส.วรญา ศรชัยญาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/15 2017-01-04 ผอ.ร.ร.บ้านสมอ ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม น.ส.วรญา ศรชัยญาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/16 2017-01-04 ผอ.ร.ร.บ้านดอนหลี่ ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม น.ส.วรญา ศรชัยญาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/17 2017-01-04 อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม น.ส.พัชรอัมพร ดวงแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/18 2017-01-04 ผอ.ร.ร.สวัสดีวิทยา ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 นางดวงพร ศรกล้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/19 2017-01-04 ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ส่งแฟ้มทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 น.ส.พัชรอัมพร ดวงแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/20 2017-01-04 สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ แบบขอเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 หน้าแรก ต่อไป ย้อนกลับ หน้าสุดท้าย

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (25 ต.ค.-14 พ.ย. 59) (งานประชาสัมพันธ์)